ލިޔުންތެރިޔާ
އަޙްމަދު
ވާހަކަ ލިޔުމާއި ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުމަށް ޝައުޤުހުރެ އެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރަމުން އަންނަން. އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭ ގަނެ، މަހްދީ އަޙްމަދު އަލުން ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭ އަކަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭ ބައޭ 12 އޯގަސްޓް 2014 ގައި ރިލީޒް ވާނެ. މިހާރު ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް "ހަނދުމަވަނީ" ގެ ނަމުގައި ވާހަކައެއް އެބަ ލިޔަން. އަޅުގަނޑުގެ ބްލޮގް Unmaday.blogspot.com އިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލެވޭނެ.
12 : ލިޔުނު ވާހަކަ
64 : ލައިކްސް
51 : ކޮމެންޓު
ލިޔުންތެރިޔާގެ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެއްހާސް އަހަރު (9) ވަނަ ބައި

9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ)
03 އޮކްޓޯބަރ 2015
7
ބިރުވެރި
"ޕްލީޒް ބުނެބަލަ އަހަރެން ތި ގެންދާ ތަނެއް؟" ކުރިއަށްވުރެން ބޮޑަށް މާނޭވާލަމުން އަނެއްކާވެސް ބިޝާރާ ސުވާލުކުރިއެވެ.


"ބޮޑުފެންގަނޑު އޮންނަ ސަރަޙައްދަށް." ޔަރަސް އިތުރު ތަފްޞީލެއް ނުދެއެވެ. ތަފްޞީލަކަށް އެދުނަސް ނުދޭނެކަން ބިޝާރާއަށް އެނގެއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވާންދެން ބިޝާރާގެ މޫނަށް ބަލަން ޔަރަސް ހުއްޓެވެ. ބިޝާރާގެ އަތަށް ލަތްކެއް ޖަހާ ދަމައިގަތެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއިއެކު ބިޝާރާގެ ބެލެންސް ކަޓައިގެންގޮސް ޔަރަސްގެ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ.

"ކިހާބޮޑު ބަލާއެއް. ކޮންމެހެން މަގޭގައިގަ ތަތްވެގެން އޮންނަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް" ބިޝާރާގެ ދެއަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ ނަގަމުން ދުރަށް ކޮށްޕާލިއެވެ.

"އަމިއްލަ ދެފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުރެބަލަ!" ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ޔަރަސް ރުޅިގަނޑު ބޭލިއެވެ.

ޔަރަސް ދެކެނީ އިންސާނުންނަކީ ތުރާ ދޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. ކަންނެތް އަދި އަވަހާ ވަރުބަލިވާ، ތަތް ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިތަންމެ އަނދިރި ނަމަވެސް ޔަރަސް އަށް ތަނެއްގައި އަޅައިނުގަނެ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހިނގުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެނެވެ. އެހެނަސް ބިޝާރާ އަބަދު އޮންނަނީ ގަހެއްގެ މުލެއް ނުވަތަ ފަނެއް ނުވަތަ މީދާކޭ އުނބެއް (ކޮއްވެއް) ގައި އަޅައިގަނެ ވެއްޓެންދާ ހިސާބުގައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޔަރަސް ކިތަންމެ ބާރަށް ހިނގިޔަސް ބިޝާރާއަށް ހިނގޭގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ޔަރަސް ހުއްޓެމުން ފަސްއެނބުރި ބިޝާރާއަށް ބަލައިލިއެވެ. މިފަހަރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

" މިއީ ކަލޭ ޖަހައިގަނެގެން ގެންދަނީކީ ނޫން، އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ކުރެވޭ ކުށްހީ ސިކުނޑިން އެއްކައިރިކޮށްލާ ހަމަ މިހާރު."

"ކަލެޔަށް އެނގޭތަ ތިހާ ބާރަށް މަގޭ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރީމަ މަށަށް ތަދުވާނޭ! ނޭނގޭދޯ އެކަމެއް؟

"ކީއްވެ ތިހެން ތި އެހީ؟

"ސަބަބަކީ ތީ ވެމްޕަޔާއެއްކަން. ކަލޭ ހަނދާން އެބަހުރިތަ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާން؟ ނެތް ދޯ؟ ކިހާ ދުވަހެއްވެއްޖެ ކަލޭ ވެމްޕަޔަރެއްގެ ގޮތުގަ-."

"އަނގަ މަޑުންލައިގެން ހުރޭ!" ބިޝާރާ އަނގަތަޅަން ފެށުމުން އެކަން ހުއްޓުވިއެވެ. ޔަރަސް ކުރަން ބޭނުންވާ ޝިކާރައަކާއި އަނގަތަޅާ އުޅުމަކީ އޭނާ ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

"އަނގަ ނުތަޅާ ހުރޭ! އެހެން ނޫނީ ކަލޭ މަރާލަން ޖެހިދާނެ!!"

ބިޝާރާ ޔަރަސްގެ އަތުތެރެއިން ދެމިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އޭނާ ރޯން ފެށިއެވެ. ވަށައިގެންވަނީ އަނދިރި ކަމެވެ. އައިކޮޅަށް ބަލައިލިއެވެ. އެކައްޗެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފަޅުކަމާއި އަނދިރިކަމެވެ. ނާމާން ކަމެވެ. މަގުމަތިން ނުވަތަ މީހުން އުޅޭ ހިސާބުން އަލިކަންފުޅެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެ ރެއޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ އަނދިރި ރެއެކެވެ. އެމީހުންނަށް ތިބެވުނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކަމެއް އަންދާޒާ ކޮށްލަންވެސް ނޭނގެއެވެ. ބިޝާރާގެ މާޔޫސީކަން ޔަރަސް އަށް އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ. ޔަރަސް ހުރީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. އަތުގައި ޖެހިފައިވާ ޝިކާރައަށް އިންސާފުކުރުމަށެވެ. ހާންތިކަން އިންތިހާއެވެ. ނަމަވެސް ޖަންގަލީގެ އެހާ ހިސާބަށް ބިޝާރާ ގެންދިޔަ ސަބަބާއި މެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބިޝާރާގެ ލޭ ޓެސްޓް ކުރާށެވެ. އޭނާގެ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމަށް އެކަށޭނަ ލެޔެއް ހުރި އިންސާނެއްތޯ ބަލާށެވެ. ދާއިމީ ގޮތަކަށް އޭނާގެ ހާންތިކަން ފިލުވައިދެވޭފަދަ ޤާބިލުކަމެއް ހުރި ލެޔެއްތޯ ބަލާށެވެ.

ޔަރަސް ހުއްޓުނެވެ. ބިޝާރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ބިޝާރާގެ އަތަށް ތަދުވާވަރުން އަނެއް އަތުން އަތުގައި ފިރުމަން ފެށިއެވެ. ބިޝާރާ ޔަރަސް އަށް ކަޅިއަޅަމުން ދިޔައެވެ. އޭރު އުޑުމައްޗަށް ބަނަކޮށްފައިވާ ވިލާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެހިގެންގޮސް އުޑުމަތި ސާފުވަމުން ދެއެވެ. ހަނދުވަރުގެ އަލިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެވަރުން ވަށައިގެންވާ މާހައުލާއި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ހުރި ބިރުވެރި ހައިވާނުގެ ސޫރަ ފެންނަވަރު ވެއެވެ. އޭރު ޔަރަސްވެސް ހުރީ ބިޝާރާއާއި ދިމާއަށް ކަޅި އަޅައިގެންނެވެ. އޭނާ އަށް ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކުރަން ބޭނުންވާ ބައިވަރު ސުވާލުތައް އެބަހުއްޓެވެ. ޔަރަސް ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ. ބިޝާރާ އެއްޗެކޭ ބުނާނެ ދަނޑިވަޅެއް ނުދެއެވެ.

"އަހަރުމެންނަށް މިތަނަށް މި އާދެވުނީ."

"ކޮން-."

"މިކަން ފެށުނު ހިސާބަށް! މި ހިސާބުން އަހަރެން ކަލޭ ދޫކޮށްލާނަން. ކަލޭ ފިލަންޏާ ފިލަން ނުވަތަ މީހުން އުޅޭ ހިސާބަސް ދަންޏާ އެ ހިސާބަކަށް ދިއުމަށް. އެކަމަކު ތިންގަޑި އިރު ފަހުން، ބަރާބަރު ތިންގަޑި އިރު ފަހުން އަހަރެން ކަލޭ ފަހަތުން ދާނަން. އިރު އެރުމުގެ ކުރިން އަހަންނަށް ކަލޭ ނުފެނިއްޖެއްޔާ ކަލޭ މިނިވަން ވީ." ޔަރަސް ކުރަން އުޅޭ ކަމަކާއި މެދު ވިސްނަމުން ބިޝާރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ޔަރަސް ބޭނުންވަނީ އޭނާ ޝިކާރަ ކުރާށެވެ. ފަހަތުން ދުވެ ޝިކާރަ ކުރާށެވެ.

"އެކަމަކު އަނދިރިކަން އޮއްވާ ވަލުތެރެއިން އަހަންނަށް ކަލޭ ފެނިއްޖެއްޔާ ކަލެޔަކީ މަގޭ މިލްކެއް!!"
(ނުނިމޭ)
ކޮމެންޓު ކުރުމަށް
ޝުކުރިއްޔާ، ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ