މިވަގުތު
287 : ލިޔުންތެރިން •
724 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
8 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3440 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
206 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ހުރީ ވެވިފާ ބާކީ (1) ވަނަ ބައި

ގަނޑިން ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހަނީއެވެ. އަޝްރާ އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. އަޝްރާ ގެ މޭމަތީގައި އޭނާގެ ތިން އަހަރަށްދާ ކުޑަކުޑަ ދަރިފުޅު ލީން ނިދާލާފާ އޮތެވެ. އަޝްރާގެ މޫނުމަތި ވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. ހީވަނީ އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއް ބަލިވެ އުޅުފައިވާހެނެވެ. އަޝްރާގެ ސިކުނޑީގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރީގެ ހާދިސާތައް ސިފަވަމުން ދިޔައެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (32) ވަނަ ބައި
32 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
ދެމީހުން ދޭތެރޭ ކަމެއް އެބަ ހިނގާ... އާޒަތު މާނަވީ ގޮތަކަށް ދެމީހުނަށް ބަލައިލަމުން ހިނިތުން ވެލާފައި އެތަނުން ދިޔަ އެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލައިލި އެވެ. ޖަންނަތު އަނބުރާ ބަދިގެއަށް ވަނުމުން ޒައިދާން ވެސް ޓީޝާރޓާއި ދިމާއަށް ބަލައިލާފައި އެނބުރި ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ދިޔަ އެވެ.
އެލީޝާ (18) ވަނަ ބައި
18 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ދާމިޔާ
އައިމަނަށް މޮޅު ޚިޔާލެއް އައުމުން މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައިގޮސް ފެންފޯއްރުއްދޮށަށް ވެއްޓިފައިއޮތް ފެންފޯކެއް ނެގުމަށްފަހު ކިޔާރާއާއި ދިމާލަށް އެއްލިއެވެ. ސިހިގެންދިޔަ ކިޔާރާ ހަޅޭލަވައިގަންފައި އައިގޮތަށް އައިސް ލައިގަތީ އައިމަންގެ ގައިގައެވެ. ކިޔާރާ އުޅެގަތްގޮތުން މަޖާވެގެން އައިމަން ހޭންފެށިއެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (31) ވަނަ ބައި
31 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
އަބްޔާން ޖަންނަތު އާއި އެކު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ނިކުތް އިރު ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ ވަނީ އެވަގުތަށް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކޮން ވިދާލާފައި މަޑު ގުގުރިއެއްގެ އަޑު ހުރެ އެވެ. އަބްޔާން ސައިކަލުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައީ ގެއާއި ދިމާލަށް ނޫންކަން އިނގުމުން ޖަންނަތު ހާސްވާގޮތް ވިއެވެ.
އެލީޝާ (17) ވަނަ ބައި
17 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ކަރަމްމެނަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އޭނާ ބެނުންވީ އެތަނުންދާށެވެ. ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި އެލީޝާ ދުއްވައިގަތީ ތަނެއްދޮރެއް ނުބަލައެވެ. ކަރުނައިގެ ސަބަބުން ދެލޯވަނީ ފުސްވެފައެވެ. ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ދެވުނުތަނާ އެތާއޮތް ގަހެއްގެ މުލުގައި އަޅައިގެންފާ އެލީޝާ ވެއްޓުނެވެ. މިއަޑަށް ކަރަމްއާއި ނިހާ އެދިމާ ބަލާލިއެވެ.
ދިމްޔާ (20) ވަނަ ބައި
20 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ދާމިޔާ
ނޭނގެ އަހަންނަކަށްވެސް..... އަހަރެން އުޅުނީ ކުޑަދޮރުން އެތެރެއަށް ވަންނަންވެގެން.... އެކަމަކު އައި ނައި ތަނެއް ނޭނގި ބުޅާގަނޑު އައިސް މަގޭ ފައިގައި ދަތްއެޅީ..... ހީވަނީ ދެން ގެއަށް ވަގެއް ވަންނަން އުޅޭތީ ހިފަހައްޓަން އުޅުންހެން... ވަރެއްގެ ބުޅަލެއް....
އެލީޝާ (16) ވަނަ ބައި
16 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ހަބަރުދާރު…. ކިޔާއާއި ދިމާއަށް އިތުރަށް ދެން އެންމެ ލަފުޒެއް ބުންޏަސް އަހަރެން މީ ނުބައި މީހެއްކަން އަންގާލާނަން…އައިމަން ހުރީ ވަރަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ހުޝާމް އޭނާގެ ކޮލުގައި އަތުން ފިރުމާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ސިންގާއެއްހެން އަރައިގެން އައިސް ހިފީ އައިމަންގެ ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ހުރީ ވެވިފާ ބާކީ(1 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(32 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(18 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(31 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(17 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(20 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(16 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(30 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(19 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(15 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(14 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(18 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(29 ވަނަ ބައި)
• އެ ހިތި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)