މިވަގުތު
269 : ލިޔުންތެރިން •
671 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
8 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3316 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (14) ވަނަ ބައި

އަބްޔާން ޖަންނަތުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ބަލަން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް މާ ބާރަށް އަބްޔާން ޖަންނަތު ދަމައިގަތެވެ. ޖަންނަތު އައިސް ތަތްވީ އަބްޔާންގެ ތަނަވަސް މޭމަތީއެވެ. ޖަންނަތު ލަދުން ދުރަށް ދާން އުޅުމުން އަބްޔާން ޖަންނަތުގެ އުނަގަޑާ ދިމާލުން އަތް ވަށާލި އެވެ. އަދި ކައިރިއަށް ދަމާލި އެވެ. ޖަންނަތުއަށް އަބްޔާންގެ މޫނަށް ބަލައިލެ ވުނެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (13) ވަނަ ބައި
13 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
އަބީ... މަށަށް މީހުން އުނދަގުލެއް ނުކުރޭ... އަބީއަށް ކިހިނެއްތަ އިނގެނީ މީހުން އުނދަގޫ ކުރާކަމެއް؟ އެހެން ނޫނަސް މަމީ އެކަހަލަ ކަންތަކާ ބިރުގަންނަ މީހެއްނޫން. ޖަންނަ ލިޔަފަ އޮތެވެ. އޮފް ކޯސް ޖަންނާ... ޔޫ އާރ ވެރީ ބްރޭވް... އެކަމަކު ޖަންނަ އެކަނި ހުއްޓާ ވިދާ ގުގުރަން ފަށައިފިއްޔާޔޯ؟ އަބްޔާން އަހާލި އެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
ނިދާފައި އޮތް ޖަންނަތުއާއި ދިމާއަށް އެތަކެއް އިރު ބަލަހައްޓައިގެން އަބްޔާން އިނެވެ. އެހެން އިނދެފައި ޖަންނަތުގެ މޫނާ މޫނު ކައިރިކޮށްލަމުން ޖަންނަތުގެ މަޑުމަޑު ކޮލުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލުމާއި އެކު ތެދުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އަވަހަށް އެކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ހިގައްޖެ އެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
އެހެން އެއްވަރަކަށް ދާއިރު އިރުކޮޅަކާ އަބްޔާންގެއަތާއި ޖަންނަތުގެ އަތް ނުފުށުން ބީހިލަ އެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދެމީހުނަށް ވެސް ބުނަން ނޭގޭ އިހުސާސްއެއް ވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުއްލި އަކަށް އަބްޔާން ޖަންނަތުގެ އަތުގައި ހިފާލި އެވެ. އޭރުވެސް ދެމީހުން ހިނގަމުން ދިޔަ އެވެ. ޖަންނަތުއަށް އަބްޔާންގެ މޫނަށް ބަލައިލެ ވުނެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
އަތިރި މައްޗަށް ދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަމީހުން އަތިރިމަތީ ތިއްބެވެ. އަބްޔާންއަށް ޖަންނަތު ފެނުމުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ އެވެ. ނޫރު އައިސް އަބްޔާންގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅުވާލި އެވެ. "ބަލާލަ އެހެރަ ރީތި ކަމެއް. މަށަށް ހީވަނީ ޖަންނަ ދެކެ މަށަށް ލޯބި ވެވިއްޖެ ހެން." ނޫރު އެހެން ބުނުމުން އަބްޔާން ނޫރުއާއި ދިމާއަށް ކުއްލި އަކަށް ބަލައިލި އެވެ.
އިއްޔެ ދުށް ހުވަފެން... (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޒުހާ
ބައްޕަ ކުޑައިރުކޮޅިކު ވިސްނާލަން އިނދެފައި ބުންޏެވެ. ދަރިފުޅުމެން ގަދަކަމުން ދުރެއްނުކުރާނަން ބައްޕައެއް... އެކަމަކު.... ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް އުނދަގުލާއެކުއެވެ. ބައްޕައަށް ފެންނަނީ ދަރިފުޅުމެން އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިން... ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިޔަށް ދާން...
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
ޖަންނަތު އޮފީހަށް އައީ އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެން ކުރިންނެވެ. ރިސެޕްޝަނުގައި އިން ހައިފާއާއި ކުޑަކޮން ވާހަކަ ދައްކާލާފައި އައިސް ކެބިންއަށް ވަދެ ހުއްޓެވުނީ އަބްޔާން ފެނުމުންނެވެ. އަބްޔާން އަވަސްކޮށްލާފައި ލެޕްޓޮފުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ޓައިޕުކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. ޖަންނަތު އެތާ ހުރިކަން ވެސް އަބްޔާންއަށް ނޭގޭ ކަހަލަ އެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(14 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(13 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(12 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(11 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(10 ވަނަ ބައި)
• އިއްޔެ ދުށް ހުވަފެން...(4 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(9 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(8 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(7 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(6 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(5 ވަނަ ބައި)
• އަހަރެންގެ ވާހަކަ(3 ވަނަ ބައި)
• އިއްޔެ ދުށް ހުވަފެން...(3 ވަނަ ބައި)
• އެ ހިތި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)