މިވަގުތު
249 : ލިޔުންތެރިން •
637 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
4 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3027 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ތަޤުދީރުގެ ނިޔާ (1) ވަނަ ބައި

އަހަރެންނަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ދަތިކަންތައްތަކާ ދިމާވި ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް ކެއްކުރީމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކާވެސް ކުރިމަތިލީ ވަރަށް ކެރިގެނެވެ.
އަނދިރި ކޮޓަރި (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިޒޫ
ސޯ އަދި ރިންގްޓޯން ފަދަ ތުރިލަ ތަކުން ފެށިގެންވެސް އޭނައަށް މަނާ ފިލްމެއް އޮަންނަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އެ ފިލްމުތައް ބަލާފައި އޭނަ ނިކީ އަށް ވާހަކަ ކިޔާދިނީމަ ބައެއް ރޭރޭ ނިކީ ބިރުން ނުނިދިފައި އޮވެއެވެ.
އަނދިރި ކޮޓަރި (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިޒޫ
ނިކީ އަނެއް ފަރާތަށް ފުރޮޅުނުއިރު ދޮރުގެ ދެކަނީގައި އަތްވިއްދާލައިގެން އޭނަގެ މަންމަ ނުބައިގޮތަކަށް ހިނިއައިސްފައި ހުއްޓެވެ. މަންމަ ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ލިބާހެއް ލައިގެންނެވެ.
އަނދިރި ކޮޓަރި (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިޒޫ
ނިކީ އެބުނާ ފިރިހެން ކުއްޖާ ދެކޭހިތްވިއެވެ. ވަގުތުން އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށްލެވުނެވެ. ތުންފަތް ތެތްކޮށްލެވުނެވެ. ލަންޑަނުގައި ރީތި ފިރިހެން ކުދިން އުޅެންޏާ އޭނާގެ އެކުވެރިން ގާތު ފޮނިކެނޑިދާނެއެވެ.
ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޒެނީ
އެހެންކަމުން ދެމީހުންވެސް ޒާޔާދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. ޒާޔާވެސް މަންމަ އާއި ބައްޕަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަބަދުވެސް ދެމީހުންގެ ބަސްއަހައެވެ. ރީތި ފަން އިސްތަށިކޮޅެއް ލިބިފައިވާ ޒާޔާ އަކީ ފިރިހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ރީތި ކުއްޖެކެވެ.
ލިޕްސްޓިކް (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔަލާ
ޝަފްގާ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިލިއެވެ. އެވަގުތު، ބާރު ވައިރޯޅިއެއް ޝަފްގާގެ ކަންފަތް ކައިރިން ހުރަސްކޮށްލިއެވެ. ހީވީ އިންޒާރެއް ދޭން އުޅުންހެނެވެ. ނަމަވެސް ޝަފްގާ ހުއްޓޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ޝާންއާ އަރާ ހަމަކުރިއެވެ.
އަނދިރި ކޮޓަރި (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިޒޫ
ލަންޑަން ގެ ޗާޗިލް ރޯޑް ފެނުމުން ނިކީ އާއި ކޮއްކޮ ކިޑީ އުފަލުން މޮޔަވާވަރު ވިއެވެ. ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ތިބެ އެއްފަރާތުން ފެންނަ ޗާޗިލް ޕާރކް އަދި ކައިރީގައިވާ ޗާޗިލް ހައި ސްކޫލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންއިރު ކިޑީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ކުރަމުން ދިޔައެވެ.
 
• އަނދިރި ކޮޓަރި (4 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (3 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (2 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (11 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (1 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (4 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (3 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (10 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (2 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (1 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (9 ވަނަ ބައި)
• ހިތުން ނުފިލި މަސް ދަތުރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޖިންނި މާ (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ތަޤުދީރުގެ ނިޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(13 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(12 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(11 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(10 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(4 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(9 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(8 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(7 ވަނަ ބައި)
• ހިތުގެ އެދުން(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(6 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(5 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (1 ވަނަ ބައި)