މިވަގުތު
271 : ލިޔުންތެރިން •
683 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
8 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3346 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (22) ވަނަ ބައި

އަބްޔާން ހުރީ ޖަންނަތުގެ އަތުގައި ހިފައިގެނެވެ. އަބްޔާން ތަނާއަށް ބަލައިލި އެވެ. ތަނާ އިނީ އަބްޔާންގެ އަނެއް އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެނެވެ. ޖަންނަތުވެސް އަބްޔާންއަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. އެވަގުތުކޮޅު ހީވަނީ އަބްޔާންއަށް ގޮތެއް ނިންމަން ނޭގިފައި ހުރިހެނެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭ އަބްޔާން ޖަންނަތުގެ އަތުން ދޫކޮށްލި އެވެ.
އެލީޝާ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އެވަގުތު ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. އެންމެން އެއްފަހަރާ ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ކާކުބާ މި ގަޑީގަ.؟؟ އަންނާނަން ބަލާލާފަ. ތާރާ ހިނގައިގަތެވެ. ނޫން ތާރާ… މަންމަމެންވެސް ތިބީ ނިދާފަ. ކާކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެއްނު… ނުހުޅުވާތި.!! އެއްކަލަ އެލީ ދޮންތަ… ހާސް ނުވެބަލަ. އަހަރެން މިހުރީނު. ތާރާ ދޮރު ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (21) ވަނަ ބައި
21 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
އެހިނދު އަބްޔާން ކުއްލިއަކަށް އަތްދަނޑި މައްޗަށް ޖަންނަތު އުފުލާލި އެވެ. ޖަންނަތުއަށް ވެސް ވަރުދޫކޮށްލެވުނު ވަގުތު އަބްޔާން ގެންގޮސް ޖަންނަތު އެނދުގައި ބޭއްވި އެވެ. ޖަންނަތުގެ ގައިމަތީ އަބްޔާންއަށް އޮށޯވެވުނު ވަގުތު ދެ ލޯބިވެރިންގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައި ހުއްޓެވެ. ޖަންނަތުގެ މޫނުގެ އެތަން މިތާ އަބްޔާން ބޮސްދެމުން ދާން ފެށި އެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (20) ވަނަ ބައި
20 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
މުޅި ދުވަހު ޖަންނަތު ހުރީ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ރަގަޅަށް ނުކުރެ ވުނެވެ. ކުރާހިތް ނުވެސް ނެތީ އެވެ. ޖަންނަތު ކަންބޮޑުވެފައި ހުރެ ގެއަށްދާން ނުކުތެވެ. އެވަގުތު ޖަންނަތުއަށް ހިދާޔާ ގުޅަން ފެށި އެވެ. ފުރަތަމަ ރިންގުން ޖަންނަތު ޖަވާބު ދިނެވެ.
ދިމްޔާ (7) ވަނަ ބައި
7 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ރެކް... އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަކާ ބެހުމުގެ ޙައްޤެއް އަހަރެން ރެކްއަކަށް ނުދެން... އެހެންވީމަ އިތުރަށް އެވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ... އަދިބުނަން... އަހަރެން ޝާއިންދެކެ ލޯބިވާވަރަށް އޭނަވެސް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވޭ... ރާކިންގެ އަތް ފޮޅުވާލުމަށްފަހު މިހެން ބުނެފައި ދިމްޔާ ދިޔައީއެވެ.
އެލީޝާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އަރާނެ ފައިވާނެއް ނޭނގުނީއާ ހުސްފަޔާ ދާނީ. ގޭގަ ހުރި އެއްޗެހި ހަލާކު ކުރާނީކީ ނޫނޭ. ނޭނގެ މިހާރު މިގޭގަ ހަލާކު ނުވެހުރީ ކިތައް އެތި ކަމެއްވެސް. ކިޔާން މިހެން ބުނުމުން އެންމެން ހޭންފެށިއެވެ. ދެން ތުއްތޫ މަޖަލެއް ނޫން. ކިޔާ ރުޅި އެންމެންނާވެސް. ކިޔާ މިހާ ސީރިޔަސް ވެފަ ހުއްޓަވެސް އެންމެން ހެނީ. ތުން އަނބުރާލަމުން ކިޔާރާ އެންމެންނާ ފުރަގަސްދިނެވެ.
ދިމްޔާ (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އެވަގުތު ދިމްޔާއަށް ރާކިންގެ ރީތިކަމާއި ފިރހެންވަންތަކަން ފާހަގަކުރެވި ހިތުގައި ވިންދުޖަހާލީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ޖެހިލާ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅިއާއިއެކު އެފަންއިސްތަށިގަނޑު ވިހުރިލާއިރު އެމޫނުމަތީގައިވަނީ ޒުވާންކަމުގެ ލާމަސީލެއް ނެތްފަދަ ރީތިކަމެވެ. ރާކިންގެ ތޫނު ނަޒަރު ސީދާވުމުން ދިމްޔާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައީ ކުރެވުނު އިހުސާސެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(22 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(2 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(21 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(20 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(7 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(1 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(6 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(19 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(18 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(17 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(16 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(15 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(14 ވަނަ ބައި)
• އެ ހިތި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)