މިވަގުތު
261 : ލިޔުންތެރިން •
651 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
7 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3239 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
4 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ރިކްޒާ (4) ވަނަ ބައި

ބާރު ދުވެލީގައި ދިޔަ ކާރު ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުމާއެކު ރިކްޒާގެ ޔުނިފޯމަށް ރިކްޒާ ބޯން އިން ޕަކެޓުވެއްޓުނެެެވެ. ވީ ކީއްތޯ ސުވާލުކުރަން އުޅުނު ވަގުތު ކުރިމަތިން ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރުގެ ސަބަބުން ރިކްޒާއަށް ހަޅޭއް ލެވުނެވެ
ރިކްޒާ (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރިފް
އައްޑޫ މީހުން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ދެރަށް ދޭތެރެ އަކީ ޖަންގައްޔެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. އެތަނުގެ ބިރުވެރިކަން ރިކްޒާއަށް ވަނީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ދަސްވެފައެވެ. އެތަން ހުރަސް ކުރަމުން ދިޔައިރު ރިކްޒާ ދިޔައީ ހިތަށް އައިހާ ހެޔޮ އެއްޗެއް ކިޔަމުން މާތްﷲ އަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމުނެވެ. ސަބަބަކީ ޖިންނީންނެއް ނޫނެވެ. އިންސާނުންނެވެ.
ކުށަކީ ކޮބާ...! (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޒީޒާ
އަންޖަލްގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭގިހުއްޓާ މިއައި ޒުވާނާގެ ސަބަބުން އަންޖަލްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ހީވެސްނުކުރާހާ ގޮތަކަށެވެ......
ރިކްޒާ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރިފް
އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ރިކްޒާ އަށް ފެނުނީ ރޮއެ ރޮއެ އިން ތަލްހަތުގެ މަންމައެވެ. އެއީ ތެދެއްކަން ސިކުނޑި ބުނަމުން ދިޔައިރު ހިތް އެއްބަސްވާކަށް ނޫޅެއެވެ. ތުރުތުރުލާ ހާލު އެތާ އިން ފަރުދާގެ އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން ރިކްޒާއަށް ހީވީ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދަމައިގެން ދިޔަހެންނެވެ. ގައިން ވަރު ދެރަވެފައިވާ މީހެއްހެން ރިކްޒާ ބިމަށް ތިރވިއެވެ.
ރިކްޒާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރިފް
މިހާރު ތަލްހަތް ކޮބައި ބާވަ އެވެ.؟ރިކްޒާ އެވަރަށް ހިތްދަތިކަމުގައި އުޅޭއިރު އޭރު އެހީވި ތަލްހަތް ކޮބައިބާވައެވެ.؟ރިކްޒާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާވައެވެ.؟
އެ ދިރިއުޅުން (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަޒް ޝަޒާ
ދުވަހަކީ ލ.އިސްދޫ ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ދުވަހެވެ. އަހަރެން ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ޖަލްސާއަށް ދުއުމަށްޓަކައެވެ.
ފުރަތަމަ ލޯބި (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔުމްނާ
ސާދް އޭނާއާ ރައްޓެހިވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް މިހުރީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު…އެކަން ސާދްއަށް އެނގޭނީވެސް ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ބޭނުންވީ އަމިއްލައަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރެ ހުރިހާ ކަމެއް ސާދް ލައްވާ ކުރުވާށެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(4 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(3 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކީ ކޮބާ...!(1 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(2 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(1 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(3 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(2 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(1 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(5 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(4 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(3 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(13 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(2 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)