މިވަގުތު
202 : ލިޔުންތެރިން •
659 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
5 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2529 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ (3) ވަނަ ބައި

އަތުގައިވާ ފައިލްތައް އައިކް ވައްޓާލީ ހަމަ ގަސްދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކުއްޖާ ހީކުރީ އޭނާ އަތުން ޖެހިފައި ވެށްޓުނީ ކަމަށެވެ. "އޯ ސޮރީ." ކޮންފަދަ ރީތި އަޑެއް ހެއްޔެވެ. އައިކް އަށް އިނދެވުނީ އަނެއްކާވެސް އެކުއްޖާއާ ދިމާއަށް ބަލާށެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައީ އައިކްގެ ފައިލްތައް އެކުއްޖާ އައިކް އަތަށް ދިނުމުގައެވެ.
މެންދަމުގެ އެވަގުތު (5) ވަނަ ބައި
5 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަލް
އާނާގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވާން ފެށިއެވެ. ފަތްތައް ހިކިފައި ހުރުމުން އާނާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިޔަސް މުރަނަ އަޑު ގޮވައިގެން ދެއެވެ. އެހަމަހިމޭން ކަމުގެ ތެރެއިން އެއަޑު އިވުމުން ފުރަތަމަ އާނާ ސިހޭގޮތްވިއެވެ. "ފިޝާ" ބިރުގަނެފައި ހުރުމުން އާނާ ފިޝާއަށް ގޮވާލެވުނީ ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ.
ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަލް
އޯކިޑްމަގު ލައިޓް ޖެހެންދެން އައިކް މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓާ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުން ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއެކު ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާ އައިކް އަށް ފެނުނެވެ. އެއީ ހަމަ އެއަންހެން ކުއްޖާއެވެ. އަތުގައި ކޮންމެވެސް ކޮތަޅުތަކެއް ހުއްޓެވެ.
ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަލް
ރަންކުލައިގެ ވިދުމެއް އަރައަރާ ހުރި ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ފެންނަން އިން ލޯބިލޯބި މައުސޫމް މޫނުމަތިން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާޔޫސްކަމެއް ފެންނަމުން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ނިތްކުރިމައްޗަށް ވެށްޓޭ އިސްތަށިތައް ކަންފަތްކައިރިއަށް ލައްވާލާ މަންޒަރުވެސް އައިކުއަށްވީ ހިތްގައިމު ހިތަށް ފިނިކަމެއް ގެނެސްދިން މަންޒަރަކަށެވެ.
މެންދަމުގެ އެވަގުތު (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަލް
ކުއްލިއަކަށް ވައިބާރުވެ ކަނޑުގަދަވެ ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެންފެށިއެވެ. އުޑުމަތި ބަނަކޮށްލާފައިވާއިރު ބިރުވެރިކަމުގެ އިންތިހާއެވެ. ފަޅުވެރިޔާއަށް ދޯނި މަތަވެސް ނުވެއެވެ. ހުންގާނު ދޫވެ ފަޅުވެރިޔާވެސް ކައްސާލައިގެން ދޯނީގެ އިންޖީނުގެ ކައިރިއަށް ވެއްޓުނުވެ. ހުރިހާ ކުދިންތައްވެސް ބިރުން ރޯންފެށިއެވެ.
ވަންހަނާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ނިޝާން
ސަފީނާ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސޮފިއްޔާ ހަޅޭ ލަވައިގަތުމުން އަނގަ ބަންދުވީއެވެ. ސަފީނާގެ ލޮލުން އެތަކެއް ކަރުނަތަކެއް ފައިބަންފެށީ އެއްވެސް އިޙްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް ސޮފިއްޔާއަކަށް ނުފެނުނެވެ.
މެންދަމުގެ އެވަގުތު (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަލް
ނިދިފައި އޮތް ޝާނާއަށް ހޭލެވުނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑަށެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވެ އެނދުގައި ދެފައި ވަށްކޮށްގެން އިށީނދެ އިދެ ފާރުގައިވާ ގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު މެންދަމުންއަލިވެ 2 ޖެހީއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެކުޑަކުއްޖާގެ ރުއިމުގު އަޑު ގަދަވާން ފެށިއެވެ. ހީވަނީ އަޑުއަންނަނީ ގޭގެ ބިއްދޮށްފަޅިން ހެންނެވެ. "ޓަކް ޓަކް.." ކުއްލިއަކަށް
 
• މެންދަމުގެ އެވަގުތު (5 ވަނަ ބައި)
• މެންދަމުގެ އެވަގުތު (4 ވަނަ ބައި)
• މެންދަމުގެ އެވަގުތު (3 ވަނަ ބައި)
• މެންދަމުގެ އެވަގުތު (2 ވަނަ ބައި)
• މެންދަމުގެ އެވަގުތު (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ(3 ވަނަ ބައި)
• ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ(2 ވަނަ ބައި)
• ޔާރުތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ(1 ވަނަ ބައި)
• ވަންހަނާ(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(26 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(25 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(14 ވަނަ ބައި)
• އުމުރަށް ތިލޯބި އެދިގެން(1 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(13 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(24 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(23 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(22 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ނުފިލި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• ނުރުހުން ނުވޭ ލޯބި ދީފާ (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)
• ޓައިޕިސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)