މިވަގުތު
255 : ލިޔުންތެރިން •
657 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
4 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3098 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޔާރާއޭ.... (13) ވަނަ ބައި

ލައުހާ މާޔޫސް ވެފައި ހުރެ ލުހުޝާން އާ އެކީ ގެއަށް ދިޔައެވެ. ހިތުގައި އެތަށް ޝަކުވާތަކެއް ފޮރުވަމުންނެވެ. ހައިކަލް ކަންތައް ކުރިގޮތުންނެވެ. އެއީ ލައުހާ އުއްމީދު ކުރި ގޮތެއްނޫނެވެ. ލުހުޝާން އާ އެކު ލައުހާ ގެއަށް އައުމުން ލުހުޝާންގެ މަންމަ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.
ދިމްޔާ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ރާކިންގެ މޫނު ފެންނަ ހިސާބަށްވެސް އަންނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން... އަހަންނާ ރާކިން މިވީހާ ތަނަށް ދިމާވެފަ އޮތީ އިއްތިފާގުން... އަހަރެން ގަސްތަކު ރާކިންއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުކުރުވަން... އެކަމަކު،
ދިމްޔާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ކުލާހަށް ވަން ދިމްޔާއަށް ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ކައްސާލައިގެން ވެއްޓެން ދިޔަވަގުތު ހިފުނީ އެހެންލާފައި ދިޔަ ރާކިންގެ ގަމީހުގައެވެ. ރާކިންވެސް ހުރީ ވިސްނައިގެން ނޫންކަމުން ދެމީހުން އެއްކޮށް ވެއްޓުނެވެ. ރާކިން އޮތީ ތަޅުންގަނޑާ ދިމްޔާއާއި ދެމެދުއެވެ.
ހަދިޔާ..... (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
އޭރު މޫދުތެރޭގައި ތިބި އަންހެން ކުދިންތަކުގެ އިތުރުން އެޒުވާނާއާއެކު ހުރި އަނެއް ފިރިހެންކުއްޖާވެސް މާޔާ ކައިރީ މަޑުުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. މަޔާއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭ ވަރުވުމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ޒުވާނާއަށް ބަލައިލީ ޝުކުރުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.
އެއްހާސް އަހަރު (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ަައަޙްމަދު
ބިޝާރާގެ މަންމަ މި ދުނިޔެ ދޫކުރިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. މަންމަ މަރުވިފަހުން ބިޝާރާ ބޭރަށް ނުނިކުންނަތާ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މިރޭ އޭނާގޮސް އެހެރީ އޭނާއަށް އެންމެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައެވެ. ހެނދުނުއްސުރެން ގަމަށް ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ހުއްޓާލީ އަށެއްގެ ޚަބަރު ކިޔަމުން ދަނިކޮށްނެވެ.
ހަދިޔާ..... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ޔާންއާއި ހަމްނާ އެމީހުންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމުން މާޔާވެސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ނާޒިމާ އަރާމުކޮށްލަން ދާށޭ ބުނުމުންނެވެ. އޭރު ޖަބީނާއާއި ހަޒާރުވެސް ގެއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މާޔާއަށް ކޮޓަރިއަށްގޮސް ވަދެވުމާއެކު ހިތުގައި އުފެދިފައިވަ އުދާސްތައް ކަރުނައިގެ ސިފައިގައި ބޭރުވާންފަށައިފިއެވެ.
ޗެކްޕޯސްޓް (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ަައަޙްމަދު
މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ޙާދިޘާ ހިނގިތަނުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. މުހިއްމު ސަޚްސިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންތަކަކީ އަސްލު ޙާދިޝާ ދިމާވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެއް ނޫނެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (6 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (5 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (4 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (3 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (2 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (11 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(13 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(2 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(3 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(2 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(14 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(2 ވަނަ ބައި)
• މަޖްބޫރު(1 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ...(3 ވަނަ ބައި)
• ނާއީ... (2 ވަނަ ބައި)
• ތަޤުދީރުގެ ނިޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)