މިވަގުތު
190 : ލިޔުންތެރިން •
643 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2463 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11) ވަނަ ބައި

ފުން ޚިޔާލެއް ގައި ހުރި ނިޝްވާ ސިއްސައިގެން މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވިގެންނެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރިލުމާއެކު އޭނާ ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އޭރު ޒާހިރު ހުރީ ކަންކަށިމަތީގައި އަތް އަޅައިގެންނެވެ. ނަޝާޔާ އަތުގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ޖެހިއެވެ. ނިޝްވާއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލެވުނީ ޔަގީން ނުވެގެންނެވެ.
ޝެލީން (24) ވަނަ ބައި
24 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ޝިޔާޒް!...ޝިޔާޒް!.. ސަމީރާ ގޮވަ ގޮވާ ހުއްޓައި އަޅާވެސްނުލާ ޝިޔާޒް ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ސަމީރާ ކަރުނަ ފުހެލަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލިއެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ދެރަގަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއްގޮތަކުންވެސް ޝެލީންގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްލާނެއެވެ. އޭނައަށް ނުލިބުނު އުފަލެއް އެހެން މީހަކަށް ލިބުނަކަ ނުދޭނެއެވެ.
ޝަނާޔާ (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަބްނަމް
އޭނ ކީކޭ؟ އަލީ ގެއަކަށް ނުދެޔޭ އަދިވެސް؟ ޝާހިދަށް ސިހުމެއްލިބުން ކަހަލައެވެ. އަހަރެމެންވެސް މިއަދު ވަރަށް ހޯދިން އަލީ. ތިގެއަށްވެސް ދިޔައިން ހަވީރު.. ފޯނު ގޭގަ ބާއްވާފަ ކީއްކުރަން ދާންވީ؟ އެކި ސުވާލުތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ހާސްކޮށްލައިފިއެވެ. ހާސްކަމެއްގެ މައްޗައް އިތުރު ހާސްކަމެކެވެ.
ޝެލީން (23) ވަނަ ބައި
23 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ބޭބީއެވެ. އަދިވެސް އަހަރެން އިންތިހާއަށް ބޭބީދެކެ ލޯބިވަމެވެ. ކުރިއަށްވުރެވެސް މިހާރު ބޭބީ ރީތިކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ޝިޔާޒްވެސް ބޭބީދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އޭނާއަށް މާފުކޮށްދޭށެވެ. އަދި އޭނާއާއެކު އުފާވެރި ހަޔާތެއް އުޅޭށެވެ. ތިދެމީހުންގެ ދަރިފުޅުގެ ހައްޤުގައެވެ. ނޫންނަމަ އަހަރެން މިވީ ޤުރުބާނީގެ ބަދަލުގައެވެ. އެކަން އަހަރެންނަށް ކޮންދޭނަން ދޯއެވެ.
ޝެލީން (22) ވަނަ ބައި
22 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
މިއީ ހުވަފެނެއް ނޫންކަން ޝިޔާޒްއަށް ޔަގީންކޮށްދިނީނު... ލާނެއްގޮތަކަށް ހީލާފައި ޝެލީން ބުންޏެވެ. އެހެންތަ؟...އެކަމު އަދިވެސް އަހަރެންނަކަށް ޔަޤީނެއްނުވޭ....އަދި އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށްލަން ބޭނުން.. ޝިޔާޒް އަދިވެސް ބޮޑަށް ޝެލީންއާ ގާތްވެލިއެވެ. ކަންބޮޑުވެފައި ޝެލީން ކުޑަކޮށް ފަހަތަން ޖެހިލިއެވެ.
ޝެލީން (21) ވަނަ ބައި
21 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އަހަރެން ކުރިކުށެއްވެސް ނޭނގެނީސް އަހަރެންނަށް މާފުކުރިއިރު، ބައްޕަ ތަކުރާރުކޮށް އާދޭސްކުރާއިރުވެސް ކީއްވެ މަންމަ ބައްޕައަށް މާފް ނުކުރަން ތިއުޅެނީ؟... ކުއްލިއަކަށް ޝާމިންކޮއްލި ސުވާލުން ޝެލީން ސިހުނެވެ. އޭނާއަށް އަޑުއިވުނުގޮތް ގޯސްވީކަމުގައި ހީކުރެވުނެވެ.
ޝެލީން (20) ވަނަ ބައި
20 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ޝިޔާޒް ފެނުމާއެކު ޝެލީން ދުވެފައި ގޮސް ޝިޔާޒްގައިގާ އޮޅުލައިގެންފައި ރޯންފެށިއެވެ. ޝެލީންހުރިގޮތުން ޝިޔާޒު ހައިރާންވެގެން ޝެލީންއަށް ބަލާލިއެވެ. ބޮލުގައި ބުރުގާއެއްނެތެވެ. އިސްތަށުގަނޑުވަނީ އެގޮތްމިގޮތަށް ހޭވިފައެވެ. ދާހިއްލާ ފޯވެފައި ހުރިއިރު ބިރުންގޮސް މުޅިމީހާ ތުރުތުރު އަޅައެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(24 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(23 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(22 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(21 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(20 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(12 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(11 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(19 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(18 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(10 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(17 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(16 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)
• ޓައިޕިސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)