މިވަގުތު
259 : ލިޔުންތެރިން •
648 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
6 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3196 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ރިކްޒާ (2) ވަނަ ބައި

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ރިކްޒާ އަށް ފެނުނީ ރޮއެ ރޮއެ އިން ތަލްހަތުގެ މަންމައެވެ. އެއީ ތެދެއްކަން ސިކުނޑި ބުނަމުން ދިޔައިރު ހިތް އެއްބަސްވާކަށް ނޫޅެއެވެ. ތުރުތުރުލާ ހާލު އެތާ އިން ފަރުދާގެ އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން ރިކްޒާއަށް ހީވީ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދަމައިގެން ދިޔަހެންނެވެ. ގައިން ވަރު ދެރަވެފައިވާ މީހެއްހެން ރިކްޒާ ބިމަށް ތިރވިއެވެ.
ރިކްޒާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރިފް
މިހާރު ތަލްހަތް ކޮބައި ބާވަ އެވެ.؟ރިކްޒާ އެވަރަށް ހިތްދަތިކަމުގައި އުޅޭއިރު އޭރު އެހީވި ތަލްހަތް ކޮބައިބާވައެވެ.؟ރިކްޒާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާވައެވެ.؟
އެ ދިރިއުޅުން (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަޒް ޝަޒާ
ދުވަހަކީ ލ.އިސްދޫ ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ދުވަހެވެ. އަހަރެން ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ޖަލްސާއަށް ދުއުމަށްޓަކައެވެ.
ފުރަތަމަ ލޯބި (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔުމްނާ
ސާދް އޭނާއާ ރައްޓެހިވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް މިހުރީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު…އެކަން ސާދްއަށް އެނގޭނީވެސް ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ބޭނުންވީ އަމިއްލައަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރެ ހުރިހާ ކަމެއް ސާދް ލައްވާ ކުރުވާށެވެ.
ފުރަތަމަ ލޯބި (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔުމްނާ
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ގުޅުމަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހެވެ. އޭނާ އަހަރެންގެ ފޯނަށް ގުޅާ، މެސެޖު ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމްބަރު ހޯދިގޮތް އޮޅުންފިލުވިއިރު އެނގުނީ އެއީ ގާތް އެކުވެރިއަކު ކުރިކަމެއްކަމުގައެވެ.
އެއްހާސް އަހަރު (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޙްމަދު
ކޮންތާކަށް އަހަރެން ތި ގެންދަނީ؟ މާނޭވާ ލަމުން ބިޝާރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ޔަރަސް އަޅާވެސް ނުލައެވެ. ރުއްގަނޑުތެރެއިން ބިޝާރާ ދަމަމުން ދިޔައީ ރުއްގަނޑުތެރެއިން ގަމުގެ މުުކުރިމަގާ ވީކޮޅަށެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުމުން މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަސްއެނބުރި ބިޝާރާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ބިޝާރާ މާނޭވާ ލަމުން ދިޔައެވެ.
ފުރަތަމަ ލޯބި (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔުމްނާ
މިޒަމާނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން މުޅި ދުނިޔެ ގުޅާލާފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން އަހަރެންވެސް އެއާ އަހުލުވެރިވަމުން ދިޔައިމެވެ. ތިމާގެ މީހުންނާ، އެކުވެރިންނާ، ދެންވެސް ދަންނަ މީހުންގެ އިތުރުން ނުދަންނަ ބީރައްޓެހިންނާވެސް ވާހަކަ ދެކެވި ހީ ސަމާސާ ކުރަމުން ދިޔައިމެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(2 ވަނަ ބައި)
• ރިކްޒާ(1 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(3 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(2 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(1 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(5 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(4 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(3 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(13 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(2 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(3 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(2 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)