މިވަގުތު
173 : ލިޔުންތެރިން •
561 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
5 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2241 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޔާރާއޭ.... (3) ވަނަ ބައި

ލައުހާގެ މިހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ހައިކަލްއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެެކެވެ..ޖެހިބުދެން ހެން ހިރިލާން ވެސް ނޭނގިފައި ހައިކަލް އަށް އިނދެވުނެވެ..ހައިކަލްގެ ހިތްބުނާކަހަލައެވެ.. އަޖައިބެއްފަދަ އަންހެންކުއްޖެކެވެ... މިކުއްޖާއަށް އަހަރެންގެ ނަން އެނގުނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ.
ޔާރާއޭ.... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރައިޓާރ
ލައުހާއަށް ހީވީ ގައިން ވާގި ދޫވާހެންނެވެ..ހިއްސުތަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލިކަހަލައެވެ.ހީވަނީ ލުހުޝާން ދެންމެ ބުނި ޖުމްލަ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަޑުއިވެމުން ދިޔަހެންނެވެ...ލައުހާއަށް ކަންފަތްމަތީ އަތްއަޅާލެވުނީ އިތުރަށް އަޑުއަހާނެ ހިތްވަރެއް ނެތީމަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.
ޔާރާއޭ.... (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރައިޓާރ
ބުނާތީ އަހަމެވެ...ލޯބިވުމަކީ ކުށެކެވެ. ހިތްދަތިކަން ތަހަމައްލް ކުރަންޖެހޭ ދަންތޫރައެކެވެ....ލޯބިވުމަކީ ކުށެކޭ ބުނާ މީހުން އެހެން ބުނާ ސަބަބު އަހަންނަށް ވެސް ވިސްނެންފެށީ އަދިކިރިޔާއެވެ...އެހެނަސް ވަކި މިހާރު ކުރެވޭނެ މާބޮޑުކަމެއްނެތެވެ...އަހަންނަށް ކުރިން އެކަން ވިސްނުނު ނަމަ އަދު މިހާލުގައި އުޅެންވެސް ނުޖެހުނީހެވެ.
އެފިނި މެންދަން (30) ވަނަ ބައި
30 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ބައްޕައަށް މިހާރު ފެންނަނީ ދަރިފުޅުވެސް ދެން މީހަކާ އިންނަން. ކުއްލިއަކަށް އިމާދު ބުނެލި ޖުމްލައިން އިޝާން ކޮށިއަރާގޮތްވިއެވެ. ކައިރީގައި ތިބި އަހުސަންއާއި އަހުނަފްގެ ގާތަށް އެވަގުތު ހިނިވެސް އައެވެ. ދޮންބެއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި އިޝިކާއަށް ހެވުނެވެ..
އަހަރެންވެސް ލޯބިވީމޭ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ޚާލިދާ
އަދި އެއްފުރުޞަތު ދީ، ސާބިތުކޮށްދޭނަން މަލާކު ދެކެ އަހަރެން ކިހާލޯތްބެއް ވާކަން! ފަރުހާދުގެ އެޖުމްލަ އަދިވެސް އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަހަލަ އެތައް އަދޭހެއް ފަރުހާދު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު އެބަސްތަކުން މާބޮޑު އަސަރެއް އަހަރެންނަށް ނުކުރީ ކީއްވެބާއޭ؟
ހަޤީޤަތް (21) ވަނަ ބައި
21 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޒީޒާ
މަންމާ ކިޔާ ގޮވާލުމުން ހޭޒަލް ރާއީ ކޮށްޕާލިއެވެ. ރާއީ ގޮސްޖެހުނީ ޓީވީ ބަހައްޓާފަ ހުރި ބިއްލޫރި މޭޒެއްގެ ކަނުގައެވެ. ރާއީގެ ބޯފަޅައިގެން ގޮސް ލޭ ފައިބާންފެށިއެވެ. ރާއީ ރޮނީއެވެ. ހޭޒަލް އަޅާވެސްނުލާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
އުޅެން އުމުރަށް ލޯބިން އެކީ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އިނޫ
އަޔާޒް ފުރުމުން އަހަރެން މުޅިން އެކަނި ވިއެވެ. ވަޒީފާއަށް ނިކުތަސް އަޔާޒް ގެ ހަނދާންތަށް އަހަރެންވަށާލައެވެ. އަޔާޒްގެ ހީލުމެވެ. އޭނާގެ އެރީތި މޫނެވެ. ކިޔާލާ މޮޅެތި ޖޯކުތަކެވެ. އަހަރެން ހެއްވާލާގޮތެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (4 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (12 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (11 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(3 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(2 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(1 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(30 ވަނަ ބައި)
• އަހަރެންވެސް ލޯބިވީމޭ(1 ވަނަ ބައި)
• އުޅެން އުމުރަށް ލޯބިން އެކީ(2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(3 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(29 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(2 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(28 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(1 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(27 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(26 ވަނަ ބައި)
• ހުވަފެންތަކެއް އެބައްޕަގެ ލޮލުގައި ވެޔޭ… (1 ވަނަ ބައި)
• ފަނާވެދާނީވެސް ތިޔަ ލޯބީގައި (2 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (3 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކީ ކޮބާ؟؟؟؟؟؟ (1 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (3 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (1 ވަނަ ބައި)
• ފަނާވެދާނީވެސް ތިޔަ ލޯބީގައި (1 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (2 ވަނަ ބައި)
• ތަގްދީރު ނިޔާ ކުރި ގޮތް (2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (1 ވަނަ ބައި)
• ތަގްދީރު ނިޔާ ކުރި ގޮތް (1 ވަނަ ބައި)
• ވަގުތު (1 ވަނަ ބައި)