މިވަގުތު
221 : ލިޔުންތެރިން •
678 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
9 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2827 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
6 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އެހެންވިޔަސް ލޯބިވާނަން... (1) ވަނަ ބައި

މިއީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ އެވެ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ލޯބީގެ ވަހަކަވެސްމެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ކިޔުންތެރިންނަށް މިވާަހަކަ ކަމުދާނެ ކަމަށްށެވެ. އަދި ތިޔަ ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު ލިބޭނެކަމަށްށެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ފާޑުކިޔުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކުރި އެރުމެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17) ވަނަ ބައި
17 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ސާބަސް އަންހެނާ! މިހާޜު ނުވެ އޮތް ކަމަކީ ތީ ދޯ! ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން.... ނަން ވާނީ އަހަރެން ... އަމިއްލަ މީހާވެސް ތި އިންނަނީ ވަގު ބިޓުން ނާއި ޗެޓް ކުރަން.... ހީ ނުކުރާތި މަ ކަލޭ ވަރި ކޮށްފާނެޔޭ.... ދުވަހަކު ވެސް ނުކުރާނަން....
މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ނިޝާން
އަހަރުމެންނަށް ގެޔާދިމާއަށް ދުއްވާގަނެވުނެވެ. ދެވުނީ ވަކި ހިސާބަކަށެވެ. އެބިޔަ ރާޅު އަހަރުމެން ބޯމަތިން އައިސް ރާޅުގެ ތެރެއަށް ދަމާގަތެވެ. ވީނުވީއެއްނޭގި ޒީޝާވެސް އަތުން ދޫވެއްޖެއެވެ. ލޮނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮޅެމުން އޮޅެމުން ލޮނުގަނޑާއެކު އަހަރެން ގެންދަންފެށިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެއްލި އަތަކުން ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ހިފުނެވެ. ނަމަވެސް....
ލިޕްސްޓިކް (7) ވަނަ ބައި
7 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔަލާ
ޝަފްގާ! ކޮންތާކަށް ތި ދިޔައީ؟ އަޒްރާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ޝަފް ޕްލީޒް ސަމާސާ ނުކޮށްބަލަ! އަދިވެސް ކަރަންޓެއް ނާދެއެވެ. ދުވަހުގެ ގޮތުންނާއިވެސް އެކު، އެތަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދިރިކޮށެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ، އަޒްރާގެ ދެލޯ އެ އަނދިރިކަމަށް ހޭނޭ ގޮތެއްވެސް ނުވިއެވެ.
ލިޕްސްޓިކް (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔަލާ
އެވަގުތު، ގޭތެރެއިން އަންހެން ކުއްޖަކުވެސް ނުކުމެގެން އައެވެ. އޭނާގެ ދެއަތުގައި ދެ ޖޫސްތަށި ހުއްޓެވެ. މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އައިސް، ޖޫސް ތަށްޓެއް އަސްވަދަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަނެއް ޖޫސްތަށި ނާއިފަށް ދިއްކުރަމުން، އޭނާ ނާއިފްގެ ދެލޮލަށް ބަލައިލިއެވެ. ނާއިފްވެސް ހުރީ އެކުއްޖާގެ ދެލޮލަށް ބަލާށެވެ.
އިންތިޒާރުގާވީމޭ...... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ރިޕޯޓުގައިވާއެއްޗެއް އާހިލްބުނީ އެއީ ސިއްރުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަންނުވާތީއެވެ. ރަމްލާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރެވޭނެހާ ވަގުތު ނެތް ކަމަށް އާހިލް ބުނީ ޖެހިލުންވެހުރެއެވެ. އަނޫޝާ އޭނާގެ މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނީ ކަރުނުން ފުރިގެންވީ ލޮލަކުންނެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަމާޒް
އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި މައްސަލަޖެހެނީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައެއް ނޫނެވެ. އެހެން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް މައްސަލަޖެހޭ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެޚިޔާލު ތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެން އާރޓިފިޝަލް ބީޗުން ނިކުތީމެވެ. ދެން ގޮސް ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓްކޮށްލީމެވެ.
 
• ލިޕްސްޓިކް (7 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (6 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (2 ވަނަ ބައި)
• އޭޕްރީލް ފޫލް (1 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• އެހެންވިޔަސް ލޯބިވާނަން...(1 ވަނަ ބައި)
• އިންތިޒާރުގާވީމޭ......(2 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ...(2 ވަނަ ބައި)
• އިންތިޒާރުގާވީމޭ......(1 ވަނަ ބައި)
• ނާއީ(1 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(10 ވަނަ ބައި)
• ހިތްދީބަލާށޭ ދޭހިތުން(20 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(9 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(8 ވަނަ ބައި)
• އައު ދުވަހެއް(1 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ....(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(26 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(25 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (14 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (5 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (13 ވަނަ ބައި)