މިވަގުތު
206 : ލިޔުންތެރިން •
655 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
7 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2574 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އޭޕްރީލް ފޫލް (1) ވަނަ ބައި

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް ކޮމެންޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ..
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (13) ވަނަ ބައި
13 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
އާނ.. އެއީ ޒާހިރު.. އަހަރެން ގެ އުފާތަކުގެ ބައިވެރިޔެއް އެއީ ވެސް... އޭނަ އަހަންނާ އިންނާނަމޭ ބުނެ ފޯމް ވެސް ފުރި... މުޅި ރަށަށް ކައިވެނި އިއުލާން ވެސް ކޮއްފަ، ބަނޑު ބޮޑުކަން އެނގުމުން ފިލައިގެން އައީ.. ޙާލުގަ ޖެހުމުން އެއްލާލީ...އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފަން އަހަރެން ބޭނުންވާތީ މިއައީ... އަހަންނަށް އެހީވެދޭތި އިނގޭ!
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
އާނ..މަގޭ ވާހަކަ ލިޔެވިދާނެ ފޮތެއްގަ ވެސް... އެއް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ގެ މަންމަ އެއް...މިއައީ ދަރިފުޅު ރަށުގަ ބަހައްޓާފަ.. ފަރީލާ ބުނަމުން ދިޔައެވެ.
ޝުދޫ.... (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަމާޒް
އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވި އެކަމަކު ފެނުމުގެ ނަޞީބެއް ނެތް........ އެކަމަކު އަދިވެސް.......................
ވޭމްޕަޔަރ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިންހަާ
އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެކެވެ. އުޑުގައި ކުދިކުދި ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅާ ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައީ ހުދު ޖަވާހިރުކޮޅުތަކެއް ފަދައިންނެވެ. ސާދަވިލޭރެއެއްގެ ރީތި ހަނދުގެ ދަރުބާރުގައި ކަޅު ސާލަކަށް ވިހުރެވިފައިވާ ތަރިތައް ރީތިކަމުން އާޝޯހުކުރުވާހާވެއެވެ.
ހިތަކުން ނުފިލި މާޒީ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) މައީ
އަހަރެންނަށް އިއްފަތްތެރިކަމަކީ ކޯންޗެއްކަން ނޭގި، އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެސް އަހަރެންނާއި އަލްވަދާޢު ކިޔެއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުވުމުގެ ފެށުމެވެ. އަހަރެންގެ އަތުތެރޭން އަހަރެންގެ ހަމަ ވިސްނުމާއި ބުއްދީގެ ލަގަން ދޫވެގެން ހިނގައިދާނެޔެކޭ އަހަރެން ކުޑަކޮށްވެސް ހިތަށް އަރާފައެއް ނުވެއެވެ.
ނުރުހުން ނުވޭ ލޯބި ދީފާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ޝުބާ
އަހަރެން ފެނުމާއިއެކު ބައްޕަ ބާރު ހިނގުމެއްގައި އަހަރެންގެ ގާތަށް އައިސް އަހަރެންގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް އެތި ފަހަރެއް ވީއްލާލިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަކީ އެ ބައްޕަގެ ދަރިއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އަހަރެންގެ ގައިގައި އަޅާ ބޭރަށް ކޮށްޕާލީ ވަރަށް ބާރަށެވެ.
 
• އޭޕްރީލް ފޫލް (1 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(26 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(25 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(14 ވަނަ ބައި)
• އުމުރަށް ތިލޯބި އެދިގެން(1 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(13 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(24 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(23 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(22 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(21 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(20 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(12 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (13 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (12 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (4 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ނުފިލި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• ނުރުހުން ނުވޭ ލޯބި ދީފާ (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)