މިވަގުތު
252 : ލިޔުންތެރިން •
648 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
4 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3057 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
7 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އެއްހާސް އަހަރު (2) ވަނަ ބައި

ސްކޫލްގައި މާ ބުރަކޮށް ކިޔެވުމާއިގެން އުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރޭގަނޑެއްގެ ހިތްގައިމުކަން ބިޝާރާ އިޙްސާސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކުރިންރޭ ގަމު ތުނޑީ އޮޅަށްކޮޅުން ދިމާވި ކަންތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދުވެސް ސްކޫލްގައި ބައެއް ކުދިން ބިޝާރާ އާއި ހަނގާކޮށް ހެދިއެވެ.
ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ަައަޙްމަދު
އަހަރެން އެ ބޭސްގުޅަތައް އަތުލާފަ ހުއްޓާނީ. ހިޔަލަ ދޭ އަހަރުމެން އާއްމުކޮށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ ޕްރީސްކޫލަށް. ގަޑިއެއްހާއިރު ވާއިރު އަހަންނަށް އެތަނަށް ނުދެވިއްޖެއްޔާ މަ ހޯދަން އަންނާތި! އަމާނީން އެހެން ބުނިއިރު ފާލަމުގެ މެދުން އޮންނަ އުސް ސަރަޙައްދު ފަހަނައަޅައި ކުރިއަށްވުރެންވެސް ދުވެލި ބާރުކޮށްލައިފިއެވެ.
ސާޔާ... (14) ވަނަ ބައި
14 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ކުޑާ
އެންމެ މުހިންމު ވަގުތު މާހިލްގެ އޯގާވެރި ބީހުންތަކުން ސާޔާގެ ބިރުފިލާގޮސް ލަދުވެތިކަމުގެ ފަރުދާ ކެހުނެވެ. ދެމީހުންގެ އަމަލުތަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ހުރަހެއް ނެތި ހާމަކޮށްދެއެވެ.
ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ަައަޙްމަދު
މިއީ ވޭމްޕަޔާ ޑައިރީސް ސީރީސް ސްޓައިލްގެ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް މީގައި އުޅޭ ވޭމްޕަޔާތައް ވޭމްޕަޔާ ޑައިރީސް ގަ އުޅޭ ވޭމްޕަޔާއަށްވުރެން އެޑްވާންސް ވާނެއެވެ. ވާހަކަ ލިޔުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚީ ބައެއް ފަތްފުށްތައް ދިރާސާކޮށް، 1800 ގެ އަހަރުތަކުގެ ބައެއް ހާދިސާތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.
ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޒެނީ
ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ޒާޔާ އިނީ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި އުނދޯލީގައި ކޮންމެވެސް އިނގެރޭސި ވާހަކަ ފޮތެއް ކިޔާށެވެ. ޒާޔާ އަކީ ކުޑައިރުއްސުރެން ވާހަކަ ކިޔުމަށް ޝަޢުޤު ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ސިހުނީ ފަހަތުން މީހަކު ގޮވާލުމުންނެވެ.
އަނދިރި ކޮޓަރި (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މިޒޫ
އޭނާގެ އަމިއްލަ ދެލޮލުން މަންމަ ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި އެރޭ ދޮރުގައި އަތް ވިއްދާލައިގެން ބަލަން ހުރީ އޭނާގެ އަސްލު މަންމަ ނޫންކަންވެސް އެނގުނެވެ. ހިޔަނިތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އަނދިރި ކޮޓަރިން ކަންތައްގަނޑެއް ފެނުނެވެ.
މަޖްބޫރު (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) ޝަޙްދީ
ޒުވާން ކަމުގައި ފަރިވެ ފޮޅިފޮޅި އިން މަލަކަށް މީހަކު ހަމަލާދީ، އެމާ އޭނާގެ އިނގިލިތަކުން ނަށުވަން ފަށައެވެ. އަދި މަޖުބޫރީ ދިރިއުޅުމެއް އެމަލަށް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (6 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (5 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (4 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (3 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (2 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (11 ވަނަ ބައި)
• އަނދިރި ކޮޓަރި (1 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (4 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (3 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(14 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(2 ވަނަ ބައި)
• މަޖްބޫރު(1 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ...(3 ވަނަ ބައި)
• ނާއީ... (2 ވަނަ ބައި)
• ތަޤުދީރުގެ ނިޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(13 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(12 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(11 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(10 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(4 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(9 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)