މިވަގުތު
274 : ލިޔުންތެރިން •
707 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
8 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3381 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އެލީޝާ (11) ވަނަ ބައި

އަހަންނަށް ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް ލޯބިވެވުނީމި އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ނަފްރަތުކުރާ ކުއްޖެއްދެކެ… ކަރަމްއަށް ރޮވުނެވެ. އެލީޝާ އިސްއުފުލާ ކަރަމްއަށް ބަލާލީ ހައިރާންކަމާއި އެކީގައެވެ. ކަރަމް އެލީޝާއަށް ފުރަގަސްދިނީ އެލީޝާއަށް އޭނާގެ ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.
ދިމްޔާ (15) ވަނަ ބައި
15 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އަތުގައި ފުރަތަމަ ޖެހުނު ސުވިޗަށް ފިތާލުމާއިއެކު މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އެކީ އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. ހައިރާން ކަމާއިއެކު ކޮޓަރީގެ އެކި ދިމަދިމާއަށް ދިމްޔާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުނީ ކޮޓަރިތެރެ އޮތްގޮތް ފެނުމުންނެވެ. އެތަންމިތަނަށް އުކާލާފައި ހުރި އެއްޗެހިތަކަށް ބަލާލަމުން އޭނާ ދެން ބަލާލީ އެނދުގެ ކޮޅުގައި އިށިނދެލައިގެން އިން ރާކިނަށެވެ.
އެލީޝާ (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ކަރަމް އޭނާގެ ބޮލުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. މިރޭ އޭނާއަށް ކުށެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހުސާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެއްވެސް ކުށަކާނުލާ މައުސޫމު ކުއްޖެއްގެ އުފާތައް ފޭރިގަނެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހުސާސްއެވެ. އެލީޝާގެ ހިތުގެ އަނިޔާވެރިޔަކީ އޭނާ ކަމުގައި ހީވާން ފަށާފިއެވެ. ކަރަމްގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަ ނީރާލިއެވެ.
ދިމްޔާ (14) ވަނަ ބައި
14 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އޭރުވެސް ރާކިން ހުރީ ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީ ގުޑާލަންވެސް ނޭނގިފައެވެ. ރާކިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ ދިމްޔާ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ދެން ގިނަގިނައިން ދިމްޔާ އެގެއަށް އަންނާނެއެވެ. އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފައިލައިގެން ދިމްޔާ އުޅޭތަން ބަލަން ކެތްވާނެބާއޭ ރާކިންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.
ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ (28) ވަނަ ބައި
28 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އާސިކުޑީ
ޒައިދާން އިނީ ޔަޒަންއާއި އެކު ޔަޒަންގެ ފޮތްތައް ބަލާށެވެ. ނަސީރު އައިސް އިންވާހަކަ ބުނުމުން ޒައިދާން ތެދުވެ ޖަންނަތުއަށް ބަލައިލަމުން ކީއްކުރަންތޯ އިޝާރާތުން އަހާލި އެވެ. ޖަންނަތު ކޮންޑު އަރުވާލީ ނޭގެޔޭ ބުނާ ފަދަައަކުންނެވެ.
އެލީޝާ (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ރިޝާއަށް ކަރަމްއާއި އެލީޝާ ފެނުމުން މޮޅުހިޔާލެއް އައެވެ. އެހެންކަމުން އައިގޮތަށްއައިސް ކަރަމްގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ރިޝާ ބޭނުންވީ އެލީޝާގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފައްދާށެވެ. ނަމަވެސް ރިޝާއަށް ނޭނގޭކަމަކީ އެކަމުން އެލީޝާގެހިތަށް އެއްވެސްއަސަރެއް ނުކުރާކަމެވެ.
ދިމްޔާ (13) ވަނަ ބައި
13 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
އައި ލަވް ޔޫ.... ދިމްޔާގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ސިއްރުން އީމަން މިހެން ބުނެލުމުން ދިމްޔާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. އޭނާ ހުރީ އެސްފިޔަޖަހާލަންވެސް ނޭނގިފައެވެ. ދިމްޔާއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި އީމަން މަޑުމަޑުން ހީލިއެވެ. އަދި ދިމްޔާގެ ކޮލަށް ބޮސް ދިނުމަށްފަހު އެއްލޯ މަރާލަމުން އެތަނުން ހިނގައިގަތެވެ. އީމަން ދެންކުރިކަމަކުން ހަލުވިކަމާއިއެކު އެސްފިޔަޖަހާލަމުން ދިމްޔާއަށް އޭނާގެ ކޯތާފަތުގައި އަތްހާކާލެވުނެވެ.
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(11 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(15 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(10 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(14 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(28 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(9 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(13 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(27 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(8 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(12 ވަނަ ބައި)
• އެލީޝާ(7 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(11 ވަނަ ބައި)
• ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ(26 ވަނަ ބައި)
• އެ ހިތި މާޒީ (1 ވަނަ ބައި)
• އެ ދިރިއުޅުން (1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)