މިވަގުތު
173 : ލިޔުންތެރިން •
563 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2232 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އަހަރެންވެސް ލޯބިވީމޭ (1) ވަނަ ބައި

އަދި އެއްފުރުޞަތު ދީ، ސާބިތުކޮށްދޭނަން މަލާކު ދެކެ އަހަރެން ކިހާލޯތްބެއް ވާކަން! ފަރުހާދުގެ އެޖުމްލަ އަދިވެސް އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަހަލަ އެތައް އަދޭހެއް ފަރުހާދު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު އެބަސްތަކުން މާބޮޑު އަސަރެއް އަހަރެންނަށް ނުކުރީ ކީއްވެބާއޭ؟
ހަޤީޤަތް (21) ވަނަ ބައި
21 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޒީޒާ
މަންމާ ކިޔާ ގޮވާލުމުން ހޭޒަލް ރާއީ ކޮށްޕާލިއެވެ. ރާއީ ގޮސްޖެހުނީ ޓީވީ ބަހައްޓާފަ ހުރި ބިއްލޫރި މޭޒެއްގެ ކަނުގައެވެ. ރާއީގެ ބޯފަޅައިގެން ގޮސް ލޭ ފައިބާންފެށިއެވެ. ރާއީ ރޮނީއެވެ. ހޭޒަލް އަޅާވެސްނުލާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
އުޅެން އުމުރަށް ލޯބިން އެކީ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އިނޫ
އަޔާޒް ފުރުމުން އަހަރެން މުޅިން އެކަނި ވިއެވެ. ވަޒީފާއަށް ނިކުތަސް އަޔާޒް ގެ ހަނދާންތަށް އަހަރެންވަށާލައެވެ. އަޔާޒްގެ ހީލުމެވެ. އޭނާގެ އެރީތި މޫނެވެ. ކިޔާލާ މޮޅެތި ޖޯކުތަކެވެ. އަހަރެން ހެއްވާލާގޮތެވެ.
ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އައިންތު
ދުވަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފައިނާ ގޮސް ތުނޑިޔާ ދިމާލަށް ނިކުތެއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ރަސްގެފާނު އޭނާއަށް ދޭނެ ޖަވާބަކަށް ކެތް މަދު ވެފައިވާ ޙާލެއްގައެވެ.
އެފިނި މެންދަން (29) ވަނަ ބައި
29 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ތީހަމަ މަންމަގެ ދަރިއެއްތަ؟... އެތައްއިރަކު ފޮޓޯތަކަށް ބަލަންއިނުމަށްފަހު އިމްޝާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އާނ..މަންމާ...މީ މަންމަގެ އުފަންދަރިއެއް....މީ މަންމަގެ އަހުމަދު....އަހަރެންކުޑައިރު މަންމަ އަހަރެންނަށް މުޚާތަބުކޮށް އުޅުނީ އަހުމަދުގެ ނަމުންނެއްނު....މާމަ އަހަރެންގާތު އެވާހަކަބުނި...މަންމަ ހަނދާނެއްނުވޭތަ؟
ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
އޭނާ ވަނީ ސިއްރިއްޔާތުގައި މީހަކަށް ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެއީ އެނާގެ ހިތުގެ ރަސްގެފާނެވެ. ކޮންތާކު އުޅޭ ކާކުކަން ނޭނގުނަސް ހިތް ހަދިޔާ ކުރެވުނީ އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ.
ހަޤީޤަތް (20) ވަނަ ބައި
20 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޒީޒާ
ސަލީމާ ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވުމުން ހައިރާންވިއެވެ. މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނަ ނިންދަވާފަ އެދުގަ ބާއްވާފަދިޔަ އަހުމަދު މިހާރަކު ނެތެވެ. ސަލީމާ ބިރުގަތެވެ. ސަލީމާ އެބުރި ބަލާލިއިރު ސޯފާގަ އިން ރާއީ އިނީ ސަލީމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހިނިތުންވެފައެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (4 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (12 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (11 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• އަހަރެންވެސް ލޯބިވީމޭ(1 ވަނަ ބައި)
• އުޅެން އުމުރަށް ލޯބިން އެކީ(2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(3 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(29 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(2 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(28 ވަނަ ބައި)
• ލޯބި އޭގެ އިންތިހާ(1 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(27 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ...(3 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(26 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(25 ވަނަ ބައި)
• އުޅެން އުމުރަށް ލޯބިން އެކީ(1 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(36 ވަނަ ބައި)
• ހުވަފެންތަކެއް އެބައްޕަގެ ލޮލުގައި ވެޔޭ… (1 ވަނަ ބައި)
• ފަނާވެދާނީވެސް ތިޔަ ލޯބީގައި (2 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (3 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކީ ކޮބާ؟؟؟؟؟؟ (1 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (3 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (1 ވަނަ ބައި)
• ފަނާވެދާނީވެސް ތިޔަ ލޯބީގައި (1 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (2 ވަނަ ބައި)
• ތަގްދީރު ނިޔާ ކުރި ގޮތް (2 ވަނަ ބައި)
• ލޯބިވިން (1 ވަނަ ބައި)
• ތަގްދީރު ނިޔާ ކުރި ގޮތް (1 ވަނަ ބައި)
• ވަގުތު (1 ވަނަ ބައި)