މިވަގުތު
178 : ލިޔުންތެރިން •
612 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
4 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2365 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ސާރާ..... (2) ވަނަ ބައި

އޭ! މޮޔަވީތަ. މީހުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް ތިއަރަނީ.. އާތިފް ސާރާއަށް މޮޔަގޮވަންފެށިއެވެ. އާ! މޮޔަވީ. އަހަރެންމީ އާތިފްގެ ހަލާލު އަނބިމީހާ. އަހަރެން ދުނިޔޭގަ ހުރިހާ ހިދަކު އާތިފް އެހެން މީހެއްގެ އަވާގައި ޖެހުނަކަ ނުދޭނަން!
ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށްޓަކައެވެ. (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
ދިރިއުޅުމަކީ މަޖުބޫރީއެކެވެ. އެވެސް ބައެއް މީހުންނަށެވެ. ތެދުވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ބޭފަވާތެރިވާ އިންސާނާޔަށް މިކުރެވެނީ ކީއްކަން އެނގެނީ ވަގުތު ފާއިތުވުމުންނެވެ.
ދުވަހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނަމެވެ. (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
އަހަރެން މިވާހަކަ ދައްކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ބުނާނީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟ ލަފަޔަކަށް އެދޭނީވެސް ކޮން ފަރާތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭރުން ބަދުނާމު ވާނީ ހަމައެކަނި އަހަންނެއް ނޫނެވެ. މުޅި ޢާއިލާއަށްވެސް ހުތުރު ނަން ލިބޭނެއެވެ. ނުވިތާކަށް އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވުންވެސް ވަރަށް ގާތް ވާނެއެވެ.
ޝުދޫ.... (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަމާޒް
ސުހާއަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ހުފަވެން ހަޤީޤަތަކަށް ނުވިއްޔާ ސުހާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ކީއްހެއްޔެވެ؟ ސުހާގެ ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތަކަށްވީމަ އުފާވާނީ ސުހާއެވެ. އަހަރެންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުފާވާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ތިމާގެ މީހަކަށް އޭނާވުމުންނެވެ.
ޝެލީން (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ތަދުވިއެވެ.ނޫން…ޝިޔާޒް ޝެލީންއަށް އަނެއްކާވެސް ބުނެވުނެވެ. ދެން ކޮންގޮތެއް ޝެލީން ބޭނުންވަނީ….އަހަރެން މުޅިއުމުރަށް މިގޮތުގާ ހިތާމައިން ތެޅިފޮޅެންދޯ…ހިތާމައިން ގޮސް އަހަރެންގެ ހިތްހަލާކުވެގެން މަރުވީމަތަ ޝެލީން އުފާވާނީ؟ ހިތަށްކުރި އަސަރުންޝިޔާޒްގެ އަޑުކުރެހިގެން ދިޔައެވެ. އެއަޑުގައިވަނީ ހިތާމައާއި ޝަކުވާއެވެ.
ތެދުވެރިވުމަށްޓަކައި.... (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
ކޮފީ ބުއިމަށްޓަކައި އަހަރެން ވަނީ ސްކިޕީ އަށެވެ. ގޮސް މޭޒުގައި ޖައްސާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައިވާ މޭޒެއްގައި ހުރި މީހަކަށެވެ. އޭނާ އަހަންނަށް ބަލާލިއެވެ. ދެން ލުއި ހިނިތުންވުމެއް މޫނު މައްޗަށް ގެނުވިއެވެ. އަހަންނަށް އެއީ ކާކުކަން އިނގުނީ ދެނެވެ.
އިޙްސާސް (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
އަތުގައި ޖަވާހިރެއް އޮންނަ އިރު އޭގެ އަގުވަޒަން ނުކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު އެ ގެއްލުމުން މިގެއްލުނީ ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން އިންސާނާއަށް އެނގި އެކަމާއި ހިތާމަކުރެއެވެ
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ސާރާ.....(2 ވަނަ ބައި)
• ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށްޓަކައެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ދުވަހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނަމެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(12 ވަނަ ބައި)
• ތެދުވެރިވުމަށްޓަކައި....(1 ވަނަ ބައި)
• އިޙްސާސް(1 ވަނަ ބައި)
• ކޮފީ ޓޭބަލް(1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް(1 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(9 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(11 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(8 ވަނަ ބައި)
• ވެބްކެމް(1 ވަނަ ބައި)
• ފޮޓޯގްރާފަރ(1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (6 ވަނަ ބައި)
• ނޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (5 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (4 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (3 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (1 ވަނަ ބައި)
• ހުވަފެންތަކެއް އެބައްޕަގެ ލޮލުގައި ވެޔޭ… (1 ވަނަ ބައި)