މިވަގުތު
191 : ލިޔުންތެރިން •
648 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2465 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޝެލީން (26) ވަނަ ބައި

އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއް ޙަޔާތުގެ ޑައިރީގައި ފޮރުވަމުން ބޮޑުއީދުވެސް ނިމިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ޝެލީންމެން ފުރުވަން އެއާރޕޯޓަށް ޝެލީންގެ އަވަށްޓެރިންނާއި ޝާމިންގެ ރައްޓެހިންގެ އިތުރުން އަލަމްގެ މަންމަވެސް ދިޔައެވެ. އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ރަށަށް އަންނަންވާނެ. ޝެލީންއާ ސަލާމްކޮށްލަމުން ޔޫނާ އެދުނެވެ.
ޝެލީން (25) ވަނަ ބައި
25 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
މަގުގެ މެދާހިސާބަށް ނުދެވިއުޅެނިކޮށް ރޭސްޖަހާފައި އައި ދެސައިކަލުން ކުރެ ސައިކަލެއް މަތަނުވެގެން ގޮސް ސަމީރާގެ ގައިގާ ޖެހިފައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. ސައިކަލުން ޖެހުނުގޮތަށް ވިއްސައިގެން ގޮސް ސަމީރާ ޖެހުނީ މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައެވެ. ސައިކަލުވެސް ގޮސް އޮތީ ވިއްސަކަށް ފޫޓުދުރުގައެވެ.
ޝަނާޔާ (14) ވަނަ ބައި
14 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަބްނަމް
ޝާހިދަށް ފެނުނީ ޝަނާޔާ ދުއްވައިގަތްތަނެވެ. އޭ ޝަނާ! މަ މިތާ އެކަނި ބަހައްޓާފަ ތި ދަނީތަ؟ ޝަނާ! މަދު ބިނދެފީމޭ! ގަހުގައި އޮވެގެން ޝާހިދު ގޮވަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް، މިއިން އެކައްޗެއްވެސް ޝަނާޔާއަށް ނީވޭ ކަހަލައެވެ.
އުމުރަށް ތިލޯބި އެދިގެން (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައްފަ
ހެދުނުއްސުރެ ބޯވަމުންއައި ވިލާތަކުން އުދަރެސްވަނީ ބަނަވެފައެވެ. މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން ދިޔަވައިވެސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ހީވަނީހަމަ ދެންމެދެންމެ ވާރޭ އޮއްސައި ގެންފިއެވެ. ޝާނީ އޮފީހުން ނިކުތްއިރު ކުޑަކޮށް ވާރޭ ވެހެއެވެ. ގެ ހުންނަނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ކަމުން ބާރު ހިންގުމެއްގައި ޝާނީގެއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހިންގައި ގަތެވެ.
ޝަނާޔާ (13) ވަނަ ބައި
13 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަބްނަމް
މީހެއްގެ ފިޔަވަޅުގެ އަޑު އިވޭހެން ހީވެގެން، ބޭއިޚުތިޔާރުގައި ޝާހިދަށް ފަހަތް ބަލައިލެވުނެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެވެން އޮންނަ ހަނި މަގުން، ހިނގާފައި އައި އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ހަނދުވަރުގެ އަލިން އެކުއްޖާގެ މޫނު ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެނެއެވެ. އެއީ ޝަނާޔާއެވެ. އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ޝާހިދާއި ދިމާއަށެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ފުން ޚިޔާލެއް ގައި ހުރި ނިޝްވާ ސިއްސައިގެން މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވިގެންނެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރިލުމާއެކު އޭނާ ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އޭރު ޒާހިރު ހުރީ ކަންކަށިމަތީގައި އަތް އަޅައިގެންނެވެ. ނަޝާޔާ އަތުގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ޖެހިއެވެ. ނިޝްވާއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލެވުނީ ޔަގީން ނުވެގެންނެވެ.
ޝެލީން (24) ވަނަ ބައި
24 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ޝިޔާޒް!...ޝިޔާޒް!.. ސަމީރާ ގޮވަ ގޮވާ ހުއްޓައި އަޅާވެސްނުލާ ޝިޔާޒް ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ސަމީރާ ކަރުނަ ފުހެލަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލިއެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ދެރަގަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއްގޮތަކުންވެސް ޝެލީންގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްލާނެއެވެ. އޭނައަށް ނުލިބުނު އުފަލެއް އެހެން މީހަކަށް ލިބުނަކަ ނުދޭނެއެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(26 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(25 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(14 ވަނަ ބައި)
• އުމުރަށް ތިލޯބި އެދިގެން(1 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(13 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(24 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(23 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(22 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(21 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(20 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(12 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (11 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)
• ޓައިޕިސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)