މިވަގުތު
147 : ލިޔުންތެރިން •
459 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
10 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
1867 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޝެލީން (6) ވަނަ ބައި

އަލަމްވެސް މަޑުމަޑުން ގައިގޯޅިވާހެން އަހަރެންނަށް ހީވާންފެށިއެވެ. އެއްރޭ އަލަމް އައިއިރު ހުރީ ތަންކޮޅެއް ބަސްމަދުވެފައެވެ. އަހަރެންނަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ ކަމެއްނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ރޭރޭއާ ޚިލާފަށް އެބެލުމުގައިވެސް ތަފާތުގޮތެއް ހުރިކަން އަހަރެންނަސް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ.
އެފިނި މެންދަން (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
މަންމަމެން ނިދައިފިކަން ޔަގީންވުމުން ނީލާ ތެދުވެގެން ގޮސް ދަބަހުން ސިޓީއުރަނެގިއެވެ. ސިޓީއުރަ ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށްވަދެ، ފާޚާނާ ތަށިމަތީ އިށީދެ ސިޓީއުރަ ކަނޑާލިއެވެ. ދެލޯމަރައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް ލާފައި ނީލާ ލޯހުޅުވާލިއެވެ.
ޝެލީން (5) ވަނަ ބައި
5 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ފޭރާއި ފޫޓެއްހައި ގާތްވެފައި ހުއްޓައި މީހަކު ލަވަކިޔާ އަޑުއިވިގެން ތިރިޔަށްބަލާލިއިރު، ހުސްގަޔާހުރި އަލަމް ކޮނޑުމައްޗައް ތުވާލިއެއްލައިގެން ގިފިއްޔަށް ވަންނަނީއެވެ. އަލަމް ފެނުމާއެކު ކަންބޮޑުވެގެން ގޮސް ފޭރުމަތިންވެސް ވަގުތުން ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (17) ވަނަ ބައި
17 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
ހެނދުނުގެ ކާގަޑިއަށް މޫނު ދޮވެލައިގެން މަލަކާ ކާކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ކާކޮޓަރިން އަތުމާ ފެނުމުން މަލަކާ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ހޭވެރިކަންވީ ޝަރުމީލާ ގޮވާލުމުންނެވެ. މަލަކާ އަވަސް އަވަހަށް ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ.
އެފިނި މެންދަން (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އިޝާން އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް ނީލާ އުފުލާލައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އިޝާންގެ އެނދުގައި ނީލާ ބާއްވާލުމަށްފަހު، އިޝާންވެސް އެގޮދަޑީގެ މަޑުކަމުގެ ތެރެއަށް ނީލާއާ އެކު ގެނބިގެން ދިޔައެވެ. އެފިނިފިނި މެންދަމުގެ ފިނިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ދެހިތުގައި ހިނގާ ލޯބީގެ ޖަޒުބާތު ހޫނުވަމުން ދިޔައެވެ.
ޝެލީން (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އެތަނަށް ދިޔުމާއެކީ އަހަރެން ހާސްވާގޮތްވީ ފިރިހެންކުދިން ނަޒަރު އަހަރެންނަށް އަމާޒުވާން ފެށުމުންނެވެ. ފެންފޮދެއް ލިބިދާނެތަ؟ އަހަރެން ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައި ހުއްޓާ ފަހަތުން އިވުނު ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (16) ވަނަ ބައި
16 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
މަލަކާ އައިސް ޒިޔަންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. އަދި މުޅިތަނަށް އަލިގަނޑެއް އެރުމަށް ފަހު މަލަކާގެ ސޫރަ ބަދަލްވިއެވެ. ދެވަރަގަނޑު ހުޅުވިގެން ދިޔައިރު ޒިޔަން ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (4 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (12 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (11 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (3 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (10 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (2 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (9 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (8 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (7 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (6 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (5 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަތަރެސްކަން ފޮށި (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(6 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(5 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(17 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(11 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(4 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(16 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(15 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(14 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(13 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(7 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(12 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(10 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (8 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (7 ވަނަ ބައި)
• ދުރުގަ ހުއްޓަސް ކަލާއޭ މިހިތުގައި ވަނީ (1 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (6 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (5 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (4 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (3 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (2 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (13 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (12 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (11 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (1 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (10 ވަނަ ބައި)