މިވަގުތު
238 : ލިޔުންތެރިން •
712 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2920 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ސާޔާ... (6) ވަނަ ބައި

މެދު ނުކެނޑި ފަސް މިނިޓެއް ހާއިރު ޓަކިޖެހުމުން ސާޔާ މާތް ކަނލާންގެއާ ވަކީލުކޮށްލުމަށްފަހުގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ހަބަރު ހުސްވެގެން ސާޔާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ.
ސާޔާ... (5) ވަނަ ބައި
5 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
އެގޮތުގައި ސާޔާ އިންނަތާ ދިހަވަރަކަށް މިނިޓްވީއިރު ކަރަންޓު އަތުވެއްޖެއެވެ. އޭރު ބިރުންގޮސް ދާހިއްލާލައިފިއެވެ. އެރޭ ކިތައްމެ ބޭނުންވިޔަސް ސާޔާއަކަށް ދެން ނުނިދުނެވެ.
ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ... (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަރިއްތަ
ދަންވަރު ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން ނާޒް އިނީ އޭނާ ނިދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި ހުރި މޭޒުކައިރީގައި، މޭޒުގައި ބޯޖަހާލައިގެން ނިދިފައެވެ. ސިއްރު ސިއްރުން އެކޮޓަރިއަށް މީހަކު ވަންކަމެއް ނާޒް އަކަށް ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. އެމީހެއްގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުރީ މަޢުސޫމްކޮށް ނިދާލާފައިއޮތް ނާޒް އާ ދިމާއަށެވެ.
ޖިންނި މާ (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) މިޒޫ
ގަޑިން މެންދަމު އަނބުރާ ދޭއް ޖެހީއެވެ. އުޑުމަތި ވަނީ އަނދިރިވެފައެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދު ފިޔަވައިި އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އުޑުމައްޗެއްގަޔެއް ނެތެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދު މީހުން އާޝޯހު ކުރުވައެވެ. ބަލާ ފޫހި ނުވެއެވެ. އެހާ ވެސް ރީއްޗެވެ.
ސާޔާ... (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
އަސްލަމް ސާޔާ ގޮވައިގެންގޮސް ސާޔާ އުނގުގައި ބައިންދާފައި މަންމަ ނިޔާވީ ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކުވެސް އެނބުރި ނާންނާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. ސާޔާ މަންމަ ނިޔާވީމައި ނާދެވޭނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަސްލަމް ސާޔާއާށް ވިސްނައިދިނީ ސާޔާއަށް ވިސްނޭނެހެން ލޯބިންނެވެ.
ސާޔާ... (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ެ. ހަމީދު ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްދީގެންވެސް ހަމީދު އޭނާއަށް އެކަން ކޮންދޭން ޝިފާނާ ބޭނުންވެއެވެ. އެވަރުގެ ކަމެއްކުރާއިރު އަތުން ހިނގާ ހަރަދުވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ. އެކަހަަލަ ކަމަކަށް ހޭދަކުރާނެ ފައިސާއެއް ޝިފާނާ އަތަކުނެތެވެ. އެހާބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިގަންނަށް އުޅޭއިރު ޝިފާނާ ހެއްދެވި ފަރާތް މަތިން ކުޑަކޮންވެސް ހަނދާންނުވާ ކަހަލައެވެ.
ސާޔާ... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ދެމީހުން ގެއަށްގޮސް ޝިފާނާއަށް ގޮވާލީމާވެސް ހަބަރެއް ނުވިއެވެ. ގޭތެރޭގައި ސާޔާވެސް ފެންނާކަށްނެތެވެ.
 
• ޖިންނި މާ (1 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (8 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (7 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (6 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (2 ވަނަ ބައި)
• އޭޕްރީލް ފޫލް (1 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(6 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(5 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(3 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(4 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(3 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(2 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(1 ވަނަ ބައި)
• ނަމަވިޔަސް....(13 ވަނަ ބައި)
• ނަމަވިޔަސް....(12 ވަނަ ބައި)
• ނަމަވިޔަސް....(11 ވަނަ ބައި)
• އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާށެވެ..!(1 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(2 ވަނަ ބައި)
• ނަމަވިޔަސް....(10 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (14 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (5 ވަނަ ބައި)