މިވަގުތު
176 : ލިޔުންތެރިން •
593 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2329 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޝަނާޔާ (5) ވަނަ ބައި

ކަމެއް އެނގޭނީ އައީމަ އެއްނު! މިރޭ 12 ޖަހާ އިރު މިތަނަށް އަންނާތި! ނައިއްސިއްޔާ އަހަރެން ދެން ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން! އިންޒާރެއް ދޭފަދައިން މިހެން ބުނެފައި، އެކުއްޖާ އެތަނުން ހިނގައިގަތެވެ.
ސާރާ..... (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޒީޒާ
ގަޑިން އަށެއް ޖަހަނީއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެދުން ފައިބައިގެން ފާޙާނާއަށް ވަދެ ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ހީވަނީ ތަނަކަށް ދާން ލަސްވަނީހެންނެވެ.މޭޒުމަތީ އުކާލާފައި ހުރި ފޮތްތައް ނަގާ އަތްދަބަހަށް ލައިގެން ކޮޓަރިތެރެއިން ދެމިގަތެވެ.
ޝެލީން (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އޭނާއެއުޅެނީ އަނެއްކާ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަލަމްއަކީ ހަމަ އެހާވިޔާނުދާ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ޔޫނާބުނީ ރަނގަޅަށެވެ. ފިރިހެނުންނަށް އިތުބާރުކޮށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދޭކަށް ނުވާނެއެވެ. އަލަމްގެ ފަހަތުން އައިކަން މިއީ އަހަރެންގެ މޮޔަކަމެވެ. މިރޭ އަހަރެންގެ ދުވަސްދިޔައީއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ދެންހަދަންވީގޮތެއް ނޭނގި އަހަރެން ހާސްވެއްޖެއެވެ
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7) ވަނަ ބައި
7 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ނަޝާޔާ އިނީ ގޭގެ ބިއްދޮށުގައި ހުރި ފެން ތާނގީ ބުޑު މަތީގައެވެ. ގޭގެ އިންފާރާއި ތާނގީ އާ ދޭތެރޭގައި ކުރުގެޅިގެން އިންގޮތުން ހީވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ފިލަން އުޅެނީހެންނެވެ. ދާނެ ވަކި މަންޒިލެއް ނެތި މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް ފަދައެވެ. އާޒް އަކީ އޭނާގެ ފުރާނައެވެ. ޒާހިރާއި އާޒް ވަކިވެއްޖެނަމަ އާޒް ދެރަވާނެއެވެ. ޒާހިރު އޭނާ ވަރިކުރަން އުޅެނީ ބާވައެވެ
ހިތަކުން ނުފިލާނެއެވެ. (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
ލެވޭ ކޮންމެ ނޭވާޔަކާއިއެކު އެނަން ކިޔޭނެއެވެ. އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއިއެކު، އޭނާގެ ހަނދާންތައް އާވާނެއެވެ. ޙަޔާތަށް އިރުއަރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެނަން ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާއެވެ. ޙަޔާތުގެ ދަތުރުގައި އަހަންނަށް ވިސްނައިދިން މީހާއެވެ. މަގުދައްކައިދިން މީހާއެވެ.
ފޯންކޯލް (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
އެއީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅެނީ ކޮންތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ މިއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު، އޭނާއަށް އަހަރެންގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އިނގެއެވެ. ދިރިއުޅެނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. ރައްޓެހިވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ނަމެވެ.
މާކުރިންނެވެ. (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނިމުނީ) އަމާޒް
މިއަދަކީ އޮފީހުގައި ވަރަށް ބުރަ ދުވަހެކެވެ. ދުވަސް ނިމުނުއިރު، ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ނުވެސް ނިންމުނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަވެސް ނުޖެހިފައެވެ. ކުރަން ބޭނުން ކަންތައްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނުނިމުމަކީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ރިހޭކަމެކެވެ. ދެން ޖެހޭނީ އެހެން ވަގުތަކުން އެކަންތައްތައް ކުރާށެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(5 ވަނަ ބައި)
• ސާރާ.....(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(9 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ނުފިލާނެއެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ފޯންކޯލް(1 ވަނަ ބައި)
• މާކުރިންނެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ހިތެއްގެ ރިހުން(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(8 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(4 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(3 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(2 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ލީމިންހޯ....(4 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (6 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (1 ވަނަ ބައި)
• ނޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (5 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (4 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (3 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (1 ވަނަ ބައި)
• ހުވަފެންތަކެއް އެބައްޕަގެ ލޮލުގައި ވެޔޭ… (1 ވަނަ ބައި)
• ފަނާވެދާނީވެސް ތިޔަ ލޯބީގައި (2 ވަނަ ބައި)
• ކުށްވެރިޔަކީ ތިއީ (3 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކީ ކޮބާ؟؟؟؟؟؟ (1 ވަނަ ބައި)