މިވަގުތު
217 : ލިޔުންތެރިން •
675 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
8 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2807 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ލިޕްސްޓިކް (7) ވަނަ ބައި

ޝަފްގާ! ކޮންތާކަށް ތި ދިޔައީ؟ އަޒްރާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ޝަފް ޕްލީޒް ސަމާސާ ނުކޮށްބަލަ! އަދިވެސް ކަރަންޓެއް ނާދެއެވެ. ދުވަހުގެ ގޮތުންނާއިވެސް އެކު، އެތަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދިރިކޮށެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ، އަޒްރާގެ ދެލޯ އެ އަނދިރިކަމަށް ހޭނޭ ގޮތެއްވެސް ނުވިއެވެ.
ލިޕްސްޓިކް (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔަލާ
އެވަގުތު، ގޭތެރެއިން އަންހެން ކުއްޖަކުވެސް ނުކުމެގެން އައެވެ. އޭނާގެ ދެއަތުގައި ދެ ޖޫސްތަށި ހުއްޓެވެ. މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އައިސް، ޖޫސް ތަށްޓެއް އަސްވަދަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަނެއް ޖޫސްތަށި ނާއިފަށް ދިއްކުރަމުން، އޭނާ ނާއިފްގެ ދެލޮލަށް ބަލައިލިއެވެ. ނާއިފްވެސް ހުރީ އެކުއްޖާގެ ދެލޮލަށް ބަލާށެވެ.
އިންތިޒާރުގާވީމޭ...... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ރިޕޯޓުގައިވާއެއްޗެއް އާހިލްބުނީ އެއީ ސިއްރުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަންނުވާތީއެވެ. ރަމްލާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރެވޭނެހާ ވަގުތު ނެތް ކަމަށް އާހިލް ބުނީ ޖެހިލުންވެހުރެއެވެ. އަނޫޝާ އޭނާގެ މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނީ ކަރުނުން ފުރިގެންވީ ލޮލަކުންނެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ... (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަމާޒް
އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި މައްސަލަޖެހެނީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައެއް ނޫނެވެ. އެހެން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް މައްސަލަޖެހޭ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެޚިޔާލު ތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެން އާރޓިފިޝަލް ބީޗުން ނިކުތީމެވެ. ދެން ގޮސް ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓްކޮށްލީމެވެ.
ޝުދޫ.... (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަމާޒް
ތެދެކެވެ. އިންޞާނީ ތަބީޢަތަކީ އެއީއެވެ. މީހަކު މާގިނައިން އެއް ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދާނަމަ، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެވާހަކައެއް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތްވެސް ވެއެވެ. ޝުދޫއަށްވެސް އެހެން ވެދާނެއެވެ. މިވީ ހުރިހާ ދުވަހު ޝުދޫގެ ހިތުގައި އަހަންނަށް އޮތް ލޯބި ސިއްރުކުރީކަން ނޭނގެއެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16) ވަނަ ބައި
16 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
"ކަލޭ މަގޭ ފިރިމީހާ މަރާލަނީ ތަ؟ އޭނަގެ ކޮން ކުށެއް އޮތީ.....އަހަރެންގެ ލޯބި އަހަންނާ ދުރުކޮށްލީ... ."ނިޝްވާ ރުއިމުގެ ތެރެއިން ބުނެލިއެވެ. ނިޝްވާ އައިސްފައި ވާ ރުޅި ބޭރު ވަމުން ދިޔައީ ކަރުނަޔާއި އެކީގައެވެ.
އިންތިޒާރުގާވީމޭ...... (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
އުޑުމައްޗަށްވެރިވެފައިވާ ރަންކުލަ ފިލައިގޮސް ރަތްވިލާލީ އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެއްޖެކަން އިޢުލާން ކުރަމުންނެވެ.
 
• ލިޕްސްޓިކް (7 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (6 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (2 ވަނަ ބައި)
• އޭޕްރީލް ފޫލް (1 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• އިންތިޒާރުގާވީމޭ......(2 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ...(2 ވަނަ ބައި)
• އިންތިޒާރުގާވީމޭ......(1 ވަނަ ބައި)
• ނާއީ(1 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(10 ވަނަ ބައި)
• ހިތްދީބަލާށޭ ދޭހިތުން(20 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(9 ވަނަ ބައި)
• ޖަހާ ވިންދު(8 ވަނަ ބައި)
• އައު ދުވަހެއް(1 ވަނަ ބައި)
• ޝުކުރިއްޔާ....(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(26 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(25 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(14 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (14 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (5 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (13 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (12 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (4 ވަނަ ބައި)