މިވަގުތު
242 : ލިޔުންތެރިން •
628 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2991 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ސާޔާ... (13) ވަނަ ބައި

ސާޔާ ސިޑިން ފައިބަން އުޅެނިކޮން އުޝާ ސާޔާ ގައިގައި ޖެހިގަތުމުން ބެލެންސް ކަޓައިގެން ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ސާޔާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑާއެކު ދޮރުން ނުކުމެ ނުކުމެ ހުރި މާހިލް ފަހަތް ބަލައިލިއިރު ސާާޔާއޮތީ ވެއްޓިފައެވެ.
ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (3) ވަނަ ބައި
3 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ފަޒްނާ
މިމީހުން މި ކުރަނީ ކީއްތޯ ބަލާލުމަށްޓަކައި އަހަރެން ކޮޓަރިން ނުކުތީމެވެ. އެވަޤުޠު އަހަރެންގެ ދަންނަ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފަރަޙަ އާއި ދިމާވި އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ހީވަނީ ހިތާމައިގެ ސާލެއް އަޅާފައިވާ ހެންނެވެ.
ފިޔަވަޅު (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ލީމީން
ސްމައިލީގެ އަސްލުނަން ބުނަން ވީނުދެން ޝައިހާ މެސެޖް ކޮއްލިއެވެ. ޝައިހާ ބޭނުންވިކަހަލަ މެސެޖް އެއް ސްމައިލީ ކޮއްލިއެވެ. އިސްމާއިލް ސްމައިލީ . ވަރަށް ސަޅި ނިކްނޭމެއް ދޯ. އަމިއްލައަށް ހެދި ނަމެއްތަ ތީ ޝައިހާ ރިޕްލައި ކޮއްލިއެވެ.
ސާޔާ... (12) ވަނަ ބައި
12 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ސާޔާގެ މަގާމުގައި މާހިލް އަތުތެރޭގައި ވުމަށް ހައްގުކަން ބޮޑީއޭނާއެވެ. އުޝާ ފުންނޭވާއެއްލާފައި އަނބުރާލާފައި ދިޔައީ ކޮންމެ ހާލަކާ ލައިގެންވެސް މާހިލް ހާސިލް ކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.
ލިޕްސްޓިކް (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔަލާ
ބުނަން ވާހަކައެއް، މަ ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް އުޅެފަކާއެއް! މަށަށް ހީވަނީ ނާއިފްގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭހެން! ނާއިފް ބޭނުންވީމަ ލޯބިން ވާހަކަ ދައްކާފަ، ބޭނުންވީމަ ތަޅައި އަނިޔާ ކުރަން ހުންނަ ބުދެއް ނޫނޭ މަށަކީ! ތިހުރިހާ ނާޗަރަންގީއެއް ކުޅެބަލަ އެހެން މީހެއް ކުރިމަތީ! ޝަފްގާގެ އަޑު އެހާމެ ގަދައެވެ.
ސާޔާ... (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ކުޑާ
ސާޔާ ކޮންކަމަކާ ބިރު ގަންނަނީ.. އަހަންނަން އިތުބާރު ކޮށްބަލަ.. ސާޔާ ތިހީކުރާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެއޭ.. ޕްލީސް ޓްރަސްޓްމީ މާހިލް މަޑުމަޑުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ސާޔާ މާހިލްއަށް ބަލައިލިއިރު އެދެލޮލުގައިގައިވަނީ ސިހުމެވެ.
ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (2) ވަނަ ބައި
2 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ފަޒްނާ
ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ކެތް ކުރަން ދަތި އެތައް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ މިކަންކަމުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަނީ ކިތަށް މީހުންތޯ އެވެ...
 
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (3 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (10 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (2 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (1 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (9 ވަނަ ބައި)
• ހިތުން ނުފިލި މަސް ދަތުރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޖިންނި މާ (1 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (8 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (7 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (6 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (2 ވަނަ ބައި)
• އޭޕްރީލް ފޫލް (1 ވަނަ ބައި)
• ވޭމްޕަޔަރ (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(13 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(12 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(11 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(10 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(4 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(9 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(8 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(7 ވަނަ ބައި)
• ހިތުގެ އެދުން(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(6 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(5 ވަނަ ބައި)
• ހިތަކުން ހަމަނުފިލާނޭ...(3 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(4 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (2 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (14 ވަނަ ބައި)