މިވަގުތު
256 : ލިޔުންތެރިން •
643 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
5 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
3142 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
6 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

އެއްހާސް އަހަރު (9) ވަނަ ބައި

ކޮންތާކަށް އަހަރެން ތި ގެންދަނީ؟ މާނޭވާ ލަމުން ބިޝާރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ޔަރަސް އަޅާވެސް ނުލައެވެ. ރުއްގަނޑުތެރެއިން ބިޝާރާ ދަމަމުން ދިޔައީ ރުއްގަނޑުތެރެއިން ގަމުގެ މުުކުރިމަގާ ވީކޮޅަށެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުމުން މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަސްއެނބުރި ބިޝާރާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ބިޝާރާ މާނޭވާ ލަމުން ދިޔައެވެ.
ފުރަތަމަ ލޯބި (1) ވަނަ ބައި
1 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޔުމްނާ
މިޒަމާނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން މުޅި ދުނިޔެ ގުޅާލާފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން އަހަރެންވެސް އެއާ އަހުލުވެރިވަމުން ދިޔައިމެވެ. ތިމާގެ މީހުންނާ، އެކުވެރިންނާ، ދެންވެސް ދަންނަ މީހުންގެ އިތުރުން ނުދަންނަ ބީރައްޓެހިންނާވެސް ވާހަކަ ދެކެވި ހީ ސަމާސާ ކުރަމުން ދިޔައިމެވެ.
ދިމްޔާ (5) ވަނަ ބައި
5 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ދިމް... ދެން އަހަންނަށް ޖަވާބެއް ދީބަލަ.... ދިމްޔާގެ އަތަށް ތޮފި ދިއްކޮށްލަމުން އިދާމް މިހެން ބުނެލިއިރު ރާކިންމެން އެހިސާބަށް އަރާ ހަމަވަނީއެވެ. ރާކިންއަށް ވަރަށްރީތިކޮށް އިދާމްގެ ޖުމްލަ އަޑުއިވުނެވެ. ކޮން ޖަވާބެއް....؟؟ ރާކިންއަށް އަހާލެވުނީ ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށިކޮށެވެ. މިއަޑަށް ދިމްޔާއާއި އިދާމް ރާކިންއަށް ބަލާލިއެވެ.
އެއްހާސް އަހަރު (8) ވަނަ ބައި
8 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޙްމަދު
ޔަރަސްގެ ޖަވާބު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. ޚުދު ޔަރަސް އަށްވެސް އޭނާގެ އަނގައިން ބޭރުކޮށްލެވުނު ކުރު ޖުމްލަ ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަން ލިބެނިވި ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަކަށެވެ. ބިޝާރާގެ މޫނަށް ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ގެނުވި އުޖާލާކަން ފަނޑުވެގެން ދިޔަގޮތް ޔަރަސް އަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.
ދިމްޔާ (4) ވަނަ ބައި
4 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ދާމިޔާ
ރާކިން އައިގޮތަށް އައިސް ދިމްޔާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. ރާކިން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޭނގޭތީ ދިމްޔާ ހުރީ ކަންތައް ބޮޑުވެފައެވެ. އެހެނަސް އަނގައިން ނުބުނެ ރާކިން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި މަޑުން ހުރީއެވެ.
އެއްހާސް އަހަރު (7) ވަނަ ބައި
7 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޙްމަދު
އަހަރެން ކަލޭ މަރައެއް ނުލާނަން – މިވަގުތަށް އެކަން އޮތީ އެހެން!! އަސްލުވެސްތަ؟ ޔަޤީން ކުރުމަށް ބިޝާރާ ސުވަލު ކުރިއެވެ. އަހަރެން މިބުނީ އިހަށް މިވަގުތަށް ކަލޭ މަރައެއް ނުލަނަމޭ! ޔަރަސް ކުޅެއް ޖަހަމުން ބުންޏެވެ. އަހަރެން އަދި މުޅިއަކުން ނުނިންމަން ކަލެއަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ވަރު ވެއްޖެކަމަކަށް.
އެއްހާސް އަހަރު (6) ވަނަ ބައި
6 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އަޙްމަދު
ހަމަ މިހާރު ކަލޭގެެ ވާހަކަ އަހަންނަށް ކިޔައިދީ، އެހެން ނޫނީ އަހަރެން ކަލެޔަށް ކޮންމެފަދަ އަނިޔާއެއްވެސް ދީފާނަން. އަދި ކަލޭ މަށަށް ދޮގު ހެދިކަން އެނގިއްޖެއްޔާ 'އަނިޔާ' އޭ މިކިޔާ ލަފުޒު ގެ މާނަ އެއަށްވުރެވެސް ވޭން ހުރި އެއްޗަކަށް މާނަ ބަދަލުވާހާ އަނިޔާ ކޮށްލާނަން!
 
• އެއްހާސް އަހަރު (9 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (8 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (7 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (6 ވަނަ ބައި)
• ﷲ މަތިން ހަނދުމަކުރުން (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (5 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (4 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (3 ވަނަ ބައި)
• އެއްހާސް އަހަރު (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (2 ވަނަ ބައި)
• ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ ... ދާން އެކުގާ ބޭނުންވީމޭ! (1 ވަނަ ބައި)
• އިރު އޮއްސުމުން (1 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ފުރަތަމަ ލޯބި(1 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(5 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(4 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(3 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(13 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(2 ވަނަ ބައި)
• ދިމްޔާ(1 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(3 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(2 ވަނަ ބައި)
• ހަދިޔާ.....(1 ވަނަ ބައި)
• ސާޔާ...(14 ވަނަ ބައި)
• ކުށަކާނުލާ ހިތް ރޮއްވާލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ......؟(2 ވަނަ ބައި)
• މަޖްބޫރު(1 ވަނަ ބައި)
• ޗެކްޕޯސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (7 ވަނަ ބައި)
• އެ ހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ފިޔަވަޅު (1 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (17 ވަނަ ބައި)
• މަންމަގެ ނަސޭޙަތް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (6 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (16 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)
• މަޢާފްކުރާށެވެ. (1 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (15 ވަނަ ބައި)
• ދުޢާ... (3 ވަނަ ބައި)