މިވަގުތު
147 : ލިޔުންތެރިން •
467 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
9 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
1902 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
2 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (22) ވަނަ ބައި

ދަރިފުޅު ރަނގަޅު، މިރެއަށް ބަލާފަ ރަނގަޅިއްޔާ މާދަމާ ގެއަށް ފޮނުވާލަދޭނަން، އެހެންނޫނަސް އަތުމާ ވިހެއީ ދުވަސްފުރާ، ވެދާނެ ޒިޔަންގެ ކައުންޓިން މައްސަލައެއްކަމަށްވެސް..
އެފިނި މެންދަން (14) ވަނަ ބައި
14 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އާނ!....އެމީހަކު އަހަރެންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޭރިގެންފި.....އެމީހެއްގެ ދަރިޔަކަށް އަހަރެންމިއިނީ ބަލިވެ.....ދެން އަނިލް ބުނެބަލަ އަހަރެންނާ އިންނާނަންތަ؟....އަހަރެންދެކެ އަދިވެސް ލޯބިވާނަންތަ؟....އަހަރެންނަށް ކުރިންކުރި ޤަދަރާއި އިހުތިރާމް ކުރާނަންތަ؟.... ނީލާ ރޮމުން ރޮމުން އޭނަގެ ހިތުގައިވާ ހުރިހާ ސުވާލެއް އެއްފަހަރާ ކުރަމުންދިޔައެވެ.
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (21) ވަނަ ބައި
21 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
މަލަކާގެ ވޭނުން ފުރިގެންވީ ހަޅޭކާ އެކު މާރިޔާ އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވިއެވެ. މަލަކާ ބަނޑުގައި ރިއްސާވަރުން ތުންފިއްތައިގެން ނުރޯން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާރިޔާއަށް ހަނދާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވިސްނުނެވެ.
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (20) ވަނަ ބައި
20 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
މުން ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ. ހަގީގަތުގައި އޭނައަށް ވެސް އޭނަގެ އަމިއްލަ އިޙްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. މުޅި އުމުރުގައި އެންމެ ލޯބިވި މީހާ ކުރިމަތީގައި ހުރިއިރު އޭނަގެ ހިތް ރަހުމެއްނެތި ކުދިކުދިކޮށްލީވެސް ހަމައެ ރަހްމެއްނެތް އަތުންނެވެ.
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (19) ވަނަ ބައި
19 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް... ދެން ނެތިން ޒިޔަންގެ އަޅުވެތި ކަމުގެ ދަށުގައި އުޅޭކަށް... ދަރިވެސް ނުދޭނަން... އަހަރެން މިދަނީ ދެން މަލަކާ ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާތި....
ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް (18) ވަނަ ބައި
18 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) މައީ
ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް މުޅިން އާކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ދުވަހެކެވެ. ހީނުކުރާ އެތައް ކަމެއް ކުރިމަތި ވެއެވެ. އެހުރިހާ ކަމަކުން އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބޭ ފަހަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އުއްމީދު ގެއްލުވައެއް ނުލައެވެ.
ޝެލީން (7) ވަނަ ބައި
7 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ބޭބީ މީތި ނުކަނޑާނަންތަ؟...އޯކޭ އަހަރެން ކަނޑަންތަ؟ އަހަރެން އެޕާރސަލްގައި އަތްނުލުމުން އަލަމް އަމިއްލައަށް ޕާރސަލް ކެނޑިއެވެ. އެކަނޑާލުމާއެކީ އޭގައި އޮތްއެތި ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ވިދަންފެށިއެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (4 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (12 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (11 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (3 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (10 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (2 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (9 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (1 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (8 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (7 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (6 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (5 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ހަތަރެސްކަން ފޮށި (1 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(22 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(14 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(21 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(20 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(19 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(18 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(7 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(13 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(6 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(12 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(5 ވަނަ ބައި)
• ފޮރުވިފައިވާ ހަޤީޤަތް(17 ވަނަ ބައި)
• އެފިނި މެންދަން(11 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (8 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (7 ވަނަ ބައި)
• ދުރުގަ ހުއްޓަސް ކަލާއޭ މިހިތުގައި ވަނީ (1 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (6 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (5 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (4 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (3 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (2 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (13 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (12 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (11 ވަނަ ބައި)
• ދިރި ހުރި ފުރާނަ ދަނީހޭ.......... (1 ވަނަ ބައި)
• މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (10 ވަނަ ބައި)