މިވަގުތު
185 : ލިޔުންތެރިން •
634 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
1 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
1 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2423 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
3 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޝެލީން (19) ވަނަ ބައި

ޝެލީންގެ ޑައިރީ ކިޔާނިމުނުއިރު ޝާމިންއަށްވަނީ ހަމަރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިފައެވެ. ޝެލީންއަކީ ކާކުކަން އެނގުނުއިރު މިވަނީ އޭނާގެ ހިތް ކުދިކުދިވެފައެވެ. މިހުރިހާ ހިތާމަތަކަށް ކެތްކޮށްގެން ނޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި އުމުރު ހޭދައެކުރަނީ އޭނާގެ އުފަން މަންމަކަމަށް ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ޚިޔާލަށްވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ކިހާބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ހެއްޔެވެ؟
ޝެލީން (18) ވަނަ ބައި
18 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އަހަރެންވެސް ހީކުރިން އަހަރެންނަށް ޝެލީންދެކެ ލޯބިވެވުނުކަމަށް.....ޝެލީންއާ ރައްޓެހިވީވެސް އެހެން ހީކޮށް......އެކަމު ސާރާއާ ބައްދަލުވިފަހުން އަހަރެންނަށް އެނގުނު ލޯތްބަކީ ހަމައެކަނި ދުލުންބުނެލާ ބަހެއްނޫންކަން....އެއީ ދެޖިސްމެއްގެ މެދުގާ ހިއްސާކުރެވޭ އިހުސާސެއްކަން....ހަމައެކަނި ދުލުންބުނެލާބަހެއްގަ އޮތީކޮން އަސްލެއް.....ކޮން އަސަރެއް....
ޝަނާޔާ (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަބްނަމް
ދެދުވަސް ފަހެވެ. ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުނު ހިނދު، މިދުހަތުގެ މުޅި އާއިލާ ފެންކަޅިވިއެވެ. ހުމޭދާއަށް ރޮއެގަނެވުނެވެ. ޝާހިދުއާއި، މިދުހަތުގެ އެހެން އެކުވެރިންވެސް ތިބީ ވަރަށް ފުން ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އާނއެކެވެ. ފަޅުރަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހަކީ މިދުހަތެވެ.
ޝެލީން (17) ވަނަ ބައި
17 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
ކަލޭހީކުރީތަ އަލަމް މަރުވީ އަހަރެން ކަލެއަށް މިލްކުވާނެއޭ....ދުވަހަކުވެސް ނުވާނެ...ކަލޭގެ ކުރިމަތީ އަހަރެން މިމަރުވަނީ . އަހަރެން ވަޅީގައި ބާރަށް ހިފައި އޮބާލީމެވެ. ނޫން ޝެލީން....އަލަމް މަރެއްނުވޭ!....އަލަމް ދިރިއެބަހުރި.. ކުއްލިއަކަށް ޝިޔާޒްބުނި ޖުމްލައިން އަހަރެންގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ.
ޝެލީން (16) ވަނަ ބައި
16 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
މިހުރިހާ ދުވަހު އަހަރެންނަށް މިހުރެވުނީ ކިހާބޮޑު އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އިތްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތީ އަލަމްކަމުގައި ހީކޮށް އަހަރެން އިންތިހާއަށް އަލަމްއަށް ނަފްރަތު މިކުރެވުނީ ނުހައްޤުންނެވެ. އޭނާގެ އެއްވެސް ކުށެއްނެތެވެ. ކުށްކުރީ އެހެންމީހެކެވެ. އޭގެ އަދަބުދެވުނީ މައުސޫމު ހިތަކަށެވެ.
ޝެލީން (15) ވަނަ ބައި
15 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ބުނާނީ ކީކޭކަމެއްވެސް......އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ހިއެއްނުކުރަން ޝެލީން ތިފަދަކަމެއް ކޮށްފާނެއެކޭ... އެންމެފަހުން ދައްތަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. އެއަޑުގައި ވަނީ މޮޅިވެރިކަމެވެ. ދައްތަގެ ވާހަކަތަކުން އިތުރަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އަޑުންއަޑުނަގައި ރޮއެގެންފައި ދައްތަގެ ގައިގާ އޮޅުލައޮގަނެވުނީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ދެ ޚިޔާލެއްގައި ހުރެފައި ނިޝްވާ ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދެކޮޅު ބަލާފައި ތަޅުދަނޑި ނަގާ ޖީބަށް ލިއެވެ. ވަށައިގެން ހޯދަމުން ކުރިޔަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެއީ ހަމަ ޅިޔަނު ބާވައެވެ. ތަޅުދަނޑި އެހެން މީހަކު ވެސް ހަމަ ގެނެސްފާނެތާއެވެ. އެރުވެސް ނިޝްވާމެން ގެ މިސްރާބު ހުރީދޮންވެލި ގަނޑުމަތީގައި ތިބި ޖޯޑަށެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(19 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(18 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(10 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(17 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(16 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(15 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(11 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(9 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(10 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(14 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(8 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(13 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(7 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)
• ޓައިޕިސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (6 ވަނަ ބައި)