މިވަގުތު
182 : ލިޔުންތެރިން •
629 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ •
0 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ވާހަކަ •
3 : ލިޔެވެމުންދާ ވާހަކަ •
2399 : ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކޮމެންޓް •
4 : ރިވިއުނުކުރެވޭ ކޮމެންޓް •
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިޔުންތެރިން
މިހަފުތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވާހަކަތައް

ޝެލީން (15) ވަނަ ބައި

އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ބުނާނީ ކީކޭކަމެއްވެސް......އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ހިއެއްނުކުރަން ޝެލީން ތިފަދަކަމެއް ކޮށްފާނެއެކޭ... އެންމެފަހުން ދައްތަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. އެއަޑުގައި ވަނީ މޮޅިވެރިކަމެވެ. ދައްތަގެ ވާހަކަތަކުން އިތުރަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އަޑުންއަޑުނަގައި ރޮއެގެންފައި ދައްތަގެ ގައިގާ އޮޅުލައޮގަނެވުނީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ދެ ޚިޔާލެއްގައި ހުރެފައި ނިޝްވާ ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދެކޮޅު ބަލާފައި ތަޅުދަނޑި ނަގާ ޖީބަށް ލިއެވެ. ވަށައިގެން ހޯދަމުން ކުރިޔަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެއީ ހަމަ ޅިޔަނު ބާވައެވެ. ތަޅުދަނޑި އެހެން މީހަކު ވެސް ހަމަ ގެނެސްފާނެތާއެވެ. އެރުވެސް ނިޝްވާމެން ގެ މިސްރާބު ހުރީދޮންވެލި ގަނޑުމަތީގައި ތިބި ޖޯޑަށެވެ.
ޔާރާއޭ.... (11) ވަނަ ބައި
11 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރައިޓާރ
އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ލުހުޝާން ރާއްޖެއަންނަން ޖެހުނުފަހުން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާނުވެ ވަނީ ގުޅުން ކެނޑިފައެވެ. އެހެނަސް އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ ދިމާވެފައެވެ. ހައިކަލް އަށް ލުހުޝާން ފެނުމުން މިއަދު އެހާ އުފާލެއް ނުވެއެވެ.
ޝަނާޔާ (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝަބްނަމް
މި ޚަބަރު އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް އައެވެ. އަދި ނޫހުގެ ފަލަސުރުޙީތަކުންވެސް ޖާގަލިބިގެން ދިޔައެވެ. ވެލިދޫގައި އާއި، އެ އަތޮޅު އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނާމާންކަން އުފެދުނެވެ. އެންމެންވެސް ތިބީ އެ ގޮތްނޭނގޭ މަރުގެ ސަބަބުން ޝޮކެއް ގެ ތެރޭގައެވެ.
ޔާރާއޭ.... (10) ވަނަ ބައި
10 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ރައިޓާރ
ލައުހާގެ ލޮލުން މިރޭ ނިދިވަނީ އަލްވަދާކިޔާފައެވެ. ހައިކަލްގެ އެ ހަރަކާތުން ލައުހާއަށް މިހާ އަސަރު ކޮށްފައިމިވަނީ ކީއްވެބާއެވެ. ލައުހާއަށް ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރި ކުރެވެނީއެވެ. ހައިކަލްއާއި ދެއްކިވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ލައުހާއަށް މިރޭ މާ ބޮޑަށް ލުހުޝާން މަތިން ހަދާންވާގޮތްވެއެވެ.
ޝެލީން (14) ވަނަ ބައި
14 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) ޝާހި
އަހަރެން ދެލޯހުޅުވާލީމެވެ. ނަމަވެސް އަނދިރިކަމުން އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އޭރުވެސް މީހަކު އަހަރެންގެ ގައިގާ ބީހެމުންދާކަމުގެ އިހުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވެމުންދިޔައެވެ. އަހަރެން އޮތީ މިއީ ހަޤީޤަތެއްކަން ނުވަތަ ހުވަފެނެއްކަންވެސް ޔަޤީން ނުވެފައެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ ބީހިލުމަކާއެކީ އަހަރެންގެ ހިއްސުތަކަށް ގޮތެއް ވެގެން ދެއެވެ.
ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9) ވަނަ ބައި
9 ވަނަ ބައި (ނުނިމޭ) އައިންތު
ދައްތާ! މަޑުމަޑުން ހިނގާބަލަ! ޝައްކުވެދާނެ! . ނިޝްވާ ނަޝާޔާ އަތުގައި ހިފިއެވެ. ނޫން.. އަހަންނަށް ހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ މިކަންތައް ސާފު ނުވަނީސް! . ނަޝާޔާ ހިނގައިގަތެވެ. ފިހާރައިން ނިކުން ޒާހިރު ޖޯލިފަތީގައި އިން ޒޫނާ ގެ އަތަށް ކޯކު ފުޅިއެއް ދިއްކޮލަމުން އައިސް ސައިކަލު މަތީގައި އިށީނެވެ. ނަޝާޔާ އައިސް ހުއްޓުނީ އެވަގުތުގައެވެ.
 
• ހަޤީޤަތް (24 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (23 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (22 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (21 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (20 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (19 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (18 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (17 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (16 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (15 ވަނަ ބައި)
• ލިޕްސްޓިކް (5 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (14 ވަނަ ބައި)
• ހަޤީޤަތް (13 ވަނަ ބައި)
• ކާމޭ-ކާމޭ (1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(15 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(11 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(9 ވަނަ ބައި)
• ޔާރާއޭ....(10 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(14 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(8 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(13 ވަނަ ބައި)
• ޝަނާޔާ(7 ވަނަ ބައި)
• އެހަނދާން(1 ވަނަ ބައި)
• ސާރާ.....(2 ވަނަ ބައި)
• ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށްޓަކައެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ދުވަހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނަމެވެ.(1 ވަނަ ބައި)
• ޝެލީން(12 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (10 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (9 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (8 ވަނަ ބައި)
• އެހީ... (1 ވަނަ ބައި)
• އެދަތުރަށްފަހު......... (1 ވަނަ ބައި)
• ޝަކުވާ (1 ވަނަ ބައި)
• އެދުވަސް އަންނަންދެން..... (1 ވަނަ ބައި)
• ޓައިޕިސްޓް (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (3 ވަނަ ބައި)
• ސިއްރު (1 ވަނަ ބައި)
• ޝުދޫ.... (2 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (7 ވަނަ ބައި)
• ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން (6 ވަނަ ބައި)